Tähtis Veekatkestus Kambjas 21.07.2020!

Lugupeetud Kliendid!

 

Anname teada, et seoses veetorustike ehitustöödega oleme sunnitud tegema 21.07.2020 veekatkestuse Kambjas. Katkestus tehakse ajavahemikul kella 09.00-st 12.00-ni ja see puudutab eeskätt järgmisi kinnistuid:

Võru mnt 4, 4b, 4a

Pargi 5

Võru mnt 2, 2a, 2g, 2b, 2e, 2f

Kalde kinnistu

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Veekatkestused Mehikoormas 13.07 ja 15.07.2020!

Lugupeetud Kliendid!

 

Anname teada, et seoses veelekke otsingutega on tarvilik teha Mehikoormas veekatkestusi ja seda kahel päeval: esmaspäeval (13.07.2020) kella 12.00-st 17.00-ni ja kolmapäeval (15.07.2020) kella 12.00-st 17.00-ni.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Veearvestite hooldustööd Rahkla ja Muuga külades!

Lugupeetud Kliendid!

 

Anname teada, et alustame oma Rahkla ja Muuga küla klientide kaugloetavate veearvestite hooldustöid.

Veearvestite hooldustööd ei puuduta kõiki nende piirkondade kliente, vaid üksnes neid, kelle kaugloetavate veearvestite näitude edastamisel on meie süsteemis esinenud viiteid.

Töid teeme paari kuu vältel ja see on klientidele tasuta.

Hooldustööde tegemiseks on vajalik ligipääs veearvestile, mistõttu on teil oodata AS´i Emajõe Veevärk töömehe külastust. Sobiv aeg lepitakse konkreetse kinnistu esindajaga AS´i Emajõe Veevärk töötaja poolt eelnevalt telefoni teel kokku. Orienteeruv ajakulu arvesti hoolduseks on ca 15 minutit.

Mõistvale suhtumisele lootes

 

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Teade Haaslava küla veetarbijatele!

Lugupeetud Haaslava küla Kliendid!

Seoses soojade ilmadega on kordades kasvanud Haaslava küla ühisveevärgi vee kasutamine. Analüüsides tarbimise muutust on kõige tõenäolisemaks põhjuseks muru ja taimede kastmine. Palume jälgida, et te ei ületaks liitumislepingus märgitud maksimaalset päeva vooluhulka. Kuigi joogiveepuhasti suudab puhastada piisavas koguses joogivett, siis seab praegu kastmiseks kuluvale veele piirangu puurkaevu tootlikus. Tarbimise kõrghetkel ei pruugi puurkaevust tulevast veest piisata kastmise soovi rahuldamiseks ning võib tekkida häireid veeteenuses.
AS Emajõe Veevärk plaanib kastmiseks vajaliku voolukoguse tagamiseks lähiajal lülitada veevõrku ka teise puurkaevu, kuid sellegipoolest palume vett tarbida loodusressurssi säästvalt.

Mõistvale suhtumisele lootes

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Veearvestite hooldustööd Veneveres, Paasveres, Laekveres ja Kulinas!

Lugupeetud Kliendid!

Anname teada, et alustame oma Venevere, Paasvere ja Kulina küla ning Laekvere aleviku klientide kaugloetavate veearvestite hooldustöid.

Veearvestite hooldustööd ei puuduta kõiki nende piirkondade kliente, vaid üksnes neid, kelle kaugloetavate veearvestite näitude edastamisel on meie süsteemis esinenud viiteid.

Töid teeme paari kuu vältel ja see on klientidele tasuta.

Hooldustööde tegemiseks on vajalik ligipääs veearvestile, mistõttu on teil oodata AS´i Emajõe Veevärk töömehe külastust. Sobiv aeg lepitakse konkreetse kinnistu esindajaga AS´i Emajõe Veevärk töötaja poolt eelnevalt telefoni teel kokku. Orienteeruv ajakulu arvesti hoolduseks on ca 15 minutit.

Mõistvale suhtumisele lootes

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine KIK-i toetusega

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine KIK-i toetusega

Tegutsemise järjekord:

1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniteenusega liitumiseks esitab kinnistu omanik AS-le Emajõe Veevärk liitumisavalduse (avalduse menetlusaeg 30 päeva)
2) AS Emajõe Veevärk saadab allkirjastamiseks liitumislepingu või liitumistingimused edasiste juhtnööridega
3) Kinnistu omanik esitab taotluse KIK-i koos allkirjastatud liitumisdokumentidega
4) Kinnistu omanik ootab, kuni KIK saadab positiivse rahastusotsuse (avalduse menetlusaeg 90 päeva)
5) Positiivse otsuse korral leiab kinnistu omanik ehitaja ja korraldab vajalikud ehitustööd, k.a. digitaalse teostusjoonise koostamise
6) Ehitustööde lõppemisest teavitab kinnistu omanik AS-i Emajõe Veevärk ja tellib AS-st Emajõe Veevärk veearvesti(te) paigaldamise
7) Peale veearvesti(te) paigaldamist saadab AS Emajõe Veevärk kinnistu omanikule teenuste osutamise lepingu
8) Kinnistu omanik esitab KIK-i väljamaksetaotluse koos allkirjastatud teenuste osutamise lepingu ja digitaalse teostusjoonisega

Täpsem info Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine


Сооружение водопроводной и канализационной инфраструктуры при поддержке KIK

Порядок действий:

1) Для подключения к центральному водоснабжению и канализации владелец объекта недвижимости должен подать в AS Emajõe Veevärk ходатайство о подключении (будет рассмотрено в течение 30 дней)

2) AS Emajõe Veevärk вышлет вам договор о подключении для его подписания или условия подключения с дальнейшими инструкциями

3) Владелец объекта недвижимости подает в KIK ходатайство вместе c подписанными документами о подключении

4) Владелец объекта недвижимости ожидает положительного решения KIK о финансировании (будет рассмотрено в течение 90 дней)

5) В случае положительного решения владелец объекта недвижимости сам находит строителей и организовывает необходимые строительные работы, в т. ч. составление цифрового исполнительного чертежа

6) О завершении строительных работ владелец объекта недвижимости оповещает AS Emajõe Veevärk и заказывает установку водосчетчиков

7) После установки водосчетчиков AS Emajõe Veevärk вышлет владельцу объекта недвижимости договор о потреблении

8) Владелец объекта недвижимости подает в KIK ходатайство о выплате вместе c подписанным договором о потреблении и цифровым исполнительным чертежом

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте Центра инвестирования в окружающую среду (KIK): https://kik.ee/ru/podderzhivaemaya-deyatelnost/sooruzhenie-vodoprovodnoy-i-kanalizacionnoy-infrastruktury

 

Tähtis Alates 01.07.2020 alustame opereerimist Puhja alevikus!

TEADE
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu müügist tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekust

Käesolevaga teatame, et AS Emajõe Veevärk (registrikoodiga 11044696) omandas 19.05.2020 OÜ-lt Peat Mill (registrikoodiga 14054175) Puhja aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu. Lähtuvalt 28.01.2019 Elva vallavolikogu otsuse nr 1-3/106 punktist 2 on AS Emajõe Veevärk määratud Elva vallas, seal hulgas Puhja alevikus, vee-ettevõtjaks talle kuuluval ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristul.

AS Emajõe Veevärk on 100% kaheteistkümnele omavalitsusele, sealhulgas Elva vallale, kuuluv ettevõte, mille ülesandeks on osutada Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohast veeteenust.

Lähtuvalt eelmainitud taristu müügitingimustest läheb OÜ Peat Mill ja Teie vaheline teenuseleping üle AS-ile Emajõe Veevärk 01.07.2020 seisuga. Palume 30.06.2020 päeva lõpu seisuga fikseerida ja esitada veearvesti näit OÜ-le Peat Mill. Kuni nimetatud kuupäevani osutatud teenuste eest esitab Teile arve OÜ Peat Mill, mis tuleb Teil tasuda arvel näidatud tingimustel. Arve mittetasumisel on OÜ-l Peat Mill õigus nõuda AS-ilt Ema-jõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise peatamist.

Alates 01.07.2020 osutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest esitab Teile arve AS Emajõe Veevärk.

Edaspidine suhtlus seoses Teie ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutamise ja lepingutega toimub AS-iga Emajõe Veevärk:
*24 tundi vastuvõttev avariitelefon: 515 5077
*Infotelefon: 731 1840 (tööpäeviti 8.00 -17.00)
*Üldine e-post: evv@evv.ee
*Kliendiinfo e-post kliendihaldur@evv.ee
*Ettevõtte koduleht: https://www.evv.ee/
*Interneti iseteeninduskeskkond: https://iseteenindus.evv.ee/login

Lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019031?leiaKehtiv) ja Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast (https://www.riigiteataja.ee/akt/406022019025) vormistab AS-i Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks Teiega 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistuomaniku vastutusala piir. Tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes teenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms). Liitumislepingu vormistamine ei too olemasolevatele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele kaasa liitumistasude maksmist!

Lähtuvalt seadusandlusest vormistab AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu allkirjastamisel juhatuse liige või volitatud esindaja.

AS Emajõe Veevärk palub enne 01.07.2020 saabumist kinnistu esindajal vormistada end kasutajaks AS Emajõe Veevärk iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.evv.ee/login Iseteeninduskeskkonnas saab klient (või kliendi volitatud esindaja) endale luua konto ID-kaardi või mobiil-ID abil ning esimese asjana tuleb kliendi- ja lepinguandmete täpsustamiseks valida vasakul asuvast menüüst ”Avaldused”, selle avanedes tekkivast valikust ”Lepingu muutmise avaldus” ning valida ”Operaatori vahetus” ja seejärel täita nõutud lahtrid. AS Emajõe Veevärk võrdleb peale vastavat avalduse saamist Teie ja senise teenuse osutaja vahelise lepingu andmed ning vormistab Teiega ümber vajalikud lepingud. Edaspidi on iseteeninduskeskkonnas leitavad kõik Teiega seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo.

AS Emajõe Veevärk vahetab esimesel võimalusel välja Teie veearvesti ja paigaldab asemele kaugloetava veearvesti. Seni palume Teil mehaanilise veearvesti näitu teatada iga kuu hiljemalt 3ndaks kuupäevaks AS Emajõe Veevärk iseteeninduse, kodulehe, e-posti või telefoni kaudu.

AS Emajõe Veevärk esitab kasutatud vee-ja kanalisatsiooniteenuste eest arveid 1 kord kuus e-posti teel või kliendi soovil posti teel, vastavalt kauglugemissüsteemist saadud veearvesti näidule. Kaugloetav arvesti vabastab Teid kohustusest saata AS-ile Emajõe Veevärk igakuiselt veenäite. Kinnistu peaarvesti vahetus kaugloetava arvesti vastu on kliendile tasuta. Kui klient soovib peaarvestile lisaks kastmis- või kaevuveearvestit, siis võimaldab AS Emajõe Veevärk seda tingimusel, et see on kaugloetav ja AS Emajõe Veevärk veearvestite lugemissüsteemiga ühenduv – sellise veearvesti paigaldamine ja veemõõdusõlme ümberehitus on kliendi kulul ning hinnanguliselt on selle maksumus 120-150 eurot.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 on kehtestatud AS-i Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad all-järgnevalt:

Veeteenus: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;

Antud hinnakiri hakkab Teile kehtima alates 01.07.2020.

Lugupidamisega

Reimo Piirsoo                       Andres Aruhein
OÜ Peat Mill tegevjuht       AS Emajõe Veevärk juhataja

Tähtis Säästa loodust, telli arve e-mailile!

Head Kliendid!

AS Emajõe Veevärk saadab iga kuu alguses välja suure hulga arveid, millest jätkuvalt on suur osa veel paberkandjal.
Kuna soovime olla keskkonnahoidlik ettevõte, kes lähtub oma töös ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest, siis pooldame paberarvetest loobumist ja soovitame kõigil meie Klientidel tellida endale senise paberarve asemel hoopis loodust-säästvam arve e-posti.
Selleks ei ole vaja teha muud, kui anda teada meile oma kehtiv e-posti address ja oodata juba järgmisel kuul oma esimest elektroonilist veeteenuste arvet.

Meiliaadressi teavitamisel on ka teine pluss, nimelt saavad kõik korrektse e-posti aadressi edastanud Kliendid meilt sinna edaspidi ka operatiivsed teated näiteks veekatkestuste, avariide jaa muu olulise kohta, mis muudab infovahetuse kiiremaks ja mugavamaks!

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk


Уважаемые Клиенты!

В начале каждого месяца AS Emajõe Veevärk рассылает большое количество счетов, часть из них по-прежнему является бумажными счетами.
Мы хотим быть экологичной компанией, которая в своей работе отталкивается от принципов экономичного использования ресурсов, поэтому мы всячески поддерживаем отказ от бумажных счетов и советуем всем нашим Клиентам заказать себе экологически дружелюбный электронный счет на ваш адрес электронной почты.
Для этого достаточно сообщить нам ваш действующий адрес электронной почты и уже следующий счет за водные услуги будет доставлен вам в электронном виде.
Клиенты, предоставившие действующий адрес электронной почты, также будут получать от нас оперативные уведомления, например, о перебоях в водоснабжении, авариях и других важных вещах, благодаря чему наш обмен информацией станет более быстрым и удобным!

С уважением

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Veearvestite hooldustööd Nõo ja Elva vallas!

Lugupeetud Kliendid!

 

Anname teada, et jätkame oma Nõo ja Elva valla klientide kaugloetavate veearvestite hooldustöid, millega tegime algust märtsis 2020.

Hooldustööde piirkond Nõo vallas:

*Vissi küla

*Uuta küla

Hooldutööde piirkond Elva vallas:

*Kalme küla

*Kurelaane küla

*Metsalaane küla

*Käärdi alevik

*Elva linn.

Veearvestite hooldustööd ei puuduta kõiki nende piirkondade kliente, vaid üksnes neid, kelle kaugloetavate veearvestite näitude edastamisel on meie süsteemis esinenud viiteid.

Töid teeme paari kuu vältel ja see on klientidele tasuta.

Hooldustööde tegemiseks on vajalik ligipääs veearvestile, mistõttu on teil oodata AS´i Emajõe Veevärk töömehe külastust. Sobiv aeg lepitakse konkreetse kinnistu esindajaga AS´i Emajõe Veevärk töötaja poolt eelnevalt telefoni teel kokku. Orienteeruv ajakulu arvesti hoolduseks on ca 15 minutit.

 

Mõistvale suhtumisele lootes

AS Emajõe Veevärk

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka selleks, et iga inimene teaks, et prügi sorteerimine on vajalik tagamaks meile kõigile puhtam elukeskkond.

Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib igal aastal Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt Jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonna 13 omavalitsuses. Meie eesmärgiks on võimalikult taskukohaselt kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine veeteenuse kasutajale. Meie toimetamis-piirkondadesse jäävad mitmed joogivee- ja reoveepuhastid. Nende puhastite kinnistuid ja neid ümbritsevaid kinnistuid on seadusega koormatud sanitaarkaitsealadega ehk piirangualadega, kus tavapärane tegevus on piiratud ja kus muuhulgas on jäätmete maha panek keelatud! Paraku näeme oma töös, et inimeste teadlikkus oma kohustustest ja õigustest on madal. Ikka ja jälle leidub isikuid, kes rahulikult ladustavad võõrale kinnistule oma tegevuse tagajärjel tekkinud (olme)jäätmeid. Tegemist on vastutustundetu käitumisega ja ka seaduse rikkumisega!

Sanitaarkaitsealal on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Üldjuhul ulatub selline ala kuni 50 meetrini veevõtukohast. Reoveepuhastite sanitaarkaitseala võib ulatuda kuni 200 meetrini puhastist, kuid reovee puhastamine kinnistul ei tähenda, et sinna võib muud prügi vedada.

On lubamatu, et sanitaarkaitsealale tuleb kellelgi pähe ladustada oma kodusest majapidamisest üle jäävat prügi! Üldjuhul me ei viska oma olmejäätmeid naabri hoovi, miks siis peaks keegi seda tegema sanitaarkaitsealal? Isikud, kes oma prügi teise maa peale toovad, ei anna endale aru, et sedasi rikutakse lisaks seadusele ka looduskeskkonda ja seatakse ohtu muuhulgas nende enda joogivee kvaliteet või loodusesse juhitav puhastatud heitvesi. Puhta vee tagamine tarbijale ja puhas looduskeskkond on meie ettevõtte jaoks oluline, ent kui meil tuleb hakata tegema oma põhitöö juurde lisategevusi, likvideerimaks kahju, mida on tekitanud hoolimatud inimesed oma prügiga, siis paraku on kannatajaks needsamad inimesed ise – lisatöö kajastub lõpuks veeteenuse hinna tõusuna. Sanitaarkaitsealal võivad viibida AS´i Emajõe Veevärk töötajad. Kõrvalistel isikutel pole sinna asja.

Mitte kellelegi meist ei meeldi likvideerida oma kulul kahju, mille on tekitanud keegi kolmas. Samas on AS Emajõe Veevärk pidanud mitmel oma sanitaarkaitsealal sellise probleemiga silmitsi seisma. Oleme avastanud enda sanitaarkaitsealadelt hunnikusse visatud puuoksi, metallitükke, süstlaid ja teisi ohtlikke jäätmeid ning isegi lahtise tulega lõkke! Oleme olnud sunnitud tegema kulutusi, et avastatud rikkumised kõrvaldada, tagamaks oma klientidele alati kvaliteetne ja keskkonnasõbralik veeteenus. Iga vee tootmise või puhastamisega mitteseotud jääde sanitaarkaitsealal reostab keskkonda ja teeb veeteenuse klientidele kulukamaks.

Omalt poolt oleme oma sanitaarkaitsealad tähistanud siltidega, ent vaatamata sellele pole see meie territooriumite reostamist peatanud. Kaalume tõsiselt puhastitele turvakaamerate paigaldamist, et korrarikkujaid tabada, kuid see on kulutus, mille peame võtma kliendi taskust, sest inimesed ise on oma tegevusega meid selleni viimas.

Siinkohal on paslik meenutada, et jääde, ükskõik, mis sorti ta on: ohtlikud jäätmed, elektroonika jäätmed, aia- ja paberijäätmed, vanapaber, pakendijäätmed või muud olmejäätmed – neid ei tohi niisama lihtsalt ladustada ükskõik kus. Need tuleb sorteerida ja viia jäätmejaama!

Võib ju küsida, et milleks üldse prügi sorteerida? Vastus on lihtne: et tagada meile kõigile puhas elukeskkond ja hea tervis. Lisaks on mitmed jäätmed, nagu näiteks pakendid, hea taaskasutusväärtusega, seega on nende kokku kogumisel ja kogumiskonteinerisse viimisel taas keskkonda säästev lisaväärtus juures. Taaskasutusse viiduna ei sattu pakend loodusesse vedelema, kus ta hävineb sadu aastaid ja reostab nii vett kui loodust. On oluline meeles pidada, et puhas vesi on elu alus!

AS Emajõe Veevärk kutsub üles kõiki inimesi, kes märkavad meie sanitaarkaitsealade ümbruses kahtlast tegevust või isikuid, kes ladustavad sinna oma jäätmeid, sellest meid teavitada numbril 7311840 või e-maili teel evv@evv.ee

 

 

Skip to content