Tähtis Alates 01.04.2020 alustame veeteenuste osutamist Haaslava külas Jõe piirkonnas!

T E A D E

Anname teada, et vastavalt 11.03.2020 Emajõe Veevärk AS ja Germanfort OÜ vahel sõlmitud varade üleandmise-vastuvõtmise lepingule alustame alates 01.04.2020 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste osutamist Kastre vallas Haaslava külas Jõe piirkonnas.

Veeteenuse osutamiseks tuleb sõlmida teenuste osutamise leping. Teenuste osutamise lepingus on kirjeldatud kõik tarbimisega seotud tingimused (kes veeteenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms). Lepinguid hakkame välja saatma esimesel võimalusel meile üleantud andmete alusel. Palume meid informeerida, kui soovite lisaks peaarvestile kasutada ka kastmisveearvestit!

Lähtuvalt seadusandlusest sõlmime me lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu sõlmimisel juhatuse liige või volitatud esindaja.

Soovitame Teil vormistada end kasutajaks meie iseteeninduskeskkonnas: https://iseteenindus.evv.ee/login

Iseteenindusse saab konto luua ID-kaardi või mobiil-ID abil ning tulevikus on sealt leitavad kõik konkreetse kliendiga seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo.

Kasutatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest esitame arveid 1 kord kuus e-posti teel või kliendi soovil posti teel, vastavalt kauglugemissüsteemist saadud veearvesti näidule.
Esimesel võimalusel vahetame välja ka klientide praeguse veearvesti ja paigaldame asemele kaugloetava veearvesti. Seni palume mehaanilise veearvesti näit teatada meile hiljemalt iga kuu 3ndaks kuupäevaks meie iseteeninduse, kodulehe, e-posti (arvesti@evv.ee või evv@evv.ee) või telefoni teel: 7311840.

Majapidamise peamise veearvesti vahetus kaugloetava vastu on kliendile tasuta. Kui klient soovib lisaks veel kastmis- või kaevuveearvestit, siis pakume tasulist kaugloetavat veearvestit, mille paigaldus ja materjal on kliendi kulul ning hinnanguliselt on selle maksumus 150 eurot.
Kaugloetav arvesti vabastab Teid kohustusest saata meile igakuiselt veenäite. Samuti saadab kaugloetav veearvesti meile ka info, kui sellel on oht külmumisele või kui hoones on leke.
Asjakohane info saadetakse esimesel võimalusel ka kliendile, et kahjud veetarbijale oleksid väiksemad.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 on kehtestatud AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele teenuste hinnad alljärgnevalt:

Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Antud hinnakiri hakkab Teile kehtima alates 01.05.2020, aprillis tarbitud teenuste hind ei muutu.

Tegusat koostööd soovides

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Tähtis Klientide/partnerite vastuvõttu ei toimu kuni 12.04.2020!

Tagamaks AS Emajõe Veevärk elutähtsa haldusülesande täitmine ja AS Emajõe Veevärk töötajaskonna tervis, annan korralduse:

* peatada AS Emajõe Veevärk teenindusruumides klientide ja partnerite
vastuvõtt kõigis AS Emajõe Veevärk teeninduspunktides.
* peatada klientide ja partnerite juures arvestite paigaldamine ja vahetamine.
* AS Emajõe Veevärk (väli)töötaja võib keelduda sisenemast kliendi või partneri valdusse, kui tal tekib kahtlus võimalike haigusnähtude osas, väljaarvatud siis, kui see ei ole hädavajalik suurema kahju vältimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimisel.
*Kogu vajalik suhtlus korraldada läbi telefoni, tava- ja e-kirjade, videokõnesid võimaldavate platvormide.

Käesolev korraldus hakkab kehtima allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni 12.aprillini 2020. Tähtaeg vaadatakse üle vastavalt olukorrale.

 

Для обеспечения выполнения жизненно важной административной задачи AS Emajõe Veevärk и сохранения здоровья сотрудников предприятия, настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:

* приостановить приём клиентов и партнёров в помещениях предприятия во всех пунктах обслуживания AS Emajõe Veevärk.

* приостановить установку и замену водосчётчиков клиентам и партнёрам.

* (Полевой)сотрудник AS Emajõe Veevärk может отказаться войти во владения клиента или партнёра, если у него возникнет подозрение о возможных симптомах. Данное право не распространяется на такие случаи, где это крайне необходимо для предотвращения большого ущерба в работе централизованного водоснабжения и канализации.

* Всю необходимую коммуникацию организовать посредством телефона, обычных и электронных писем, платформ с возможность видеозвонков.

Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и действует до 12ого апреля 2020 года. Срок будет пересматриваться в соответствии с обстановкой.

Tähtis Algavad veearvestite hooldustööd Nõo ja Elva vallas!

NB! Seoses viiruse levikuga on tööd alates 16.03.2020 peatatud. Jätkame töödega siis, kui olukord on töödeks sobiv.

 

Lugupeetud Kliendid!

 

Anname teada, et alustame märtsis 2020 oma Nõo ja Elva valla klientide kaugloetavate veearvestite hooldustöid.

Hooldustööde piirkond Nõo vallas:

*Vissi küla

*Uuta küla

Hooldutööde piirkond Elva vallas:

*Kalme küla

*Kurelaane küla

*Metsalaane küla

*Käärdi alevik

*Elva linn.

Veearvestite hooldustööd ei puuduta kõiki nende piirkondade kliente, vaid üksnes neid, kelle kaugloetavate veearvestite näitude edastamisel on meie süsteemis esinenud viiteid.

Töid teeme paari kuu vältel ja see on klientidele tasuta.

Hooldustööde tegemiseks on vajalik ligipääs veearvestile, mistõttu on teil oodata AS´i Emajõe Veevärk töömehe külastust. Sobiv aeg lepitakse konkreetse kinnistu esindajaga AS´i Emajõe Veevärk töötaja poolt eelnevalt telefoni teel kokku. Orienteeruv ajakulu arvesti hoolduseks on ca 15 minutit.

 

Mõistvale suhtumisele lootes

AS Emajõe Veevärk

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka selleks, et iga inimene teaks, et prügi sorteerimine on vajalik tagamaks meile kõigile puhtam elukeskkond.

Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib igal aastal Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt Jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonna 13 omavalitsuses. Meie eesmärgiks on võimalikult taskukohaselt kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine veeteenuse kasutajale. Meie toimetamis-piirkondadesse jäävad mitmed joogivee- ja reoveepuhastid. Nende puhastite kinnistuid ja neid ümbritsevaid kinnistuid on seadusega koormatud sanitaarkaitsealadega ehk piirangualadega, kus tavapärane tegevus on piiratud ja kus muuhulgas on jäätmete maha panek keelatud! Paraku näeme oma töös, et inimeste teadlikkus oma kohustustest ja õigustest on madal. Ikka ja jälle leidub isikuid, kes rahulikult ladustavad võõrale kinnistule oma tegevuse tagajärjel tekkinud (olme)jäätmeid. Tegemist on vastutustundetu käitumisega ja ka seaduse rikkumisega!

Sanitaarkaitsealal on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Üldjuhul ulatub selline ala kuni 50 meetrini veevõtukohast. Reoveepuhastite sanitaarkaitseala võib ulatuda kuni 200 meetrini puhastist, kuid reovee puhastamine kinnistul ei tähenda, et sinna võib muud prügi vedada.

On lubamatu, et sanitaarkaitsealale tuleb kellelgi pähe ladustada oma kodusest majapidamisest üle jäävat prügi! Üldjuhul me ei viska oma olmejäätmeid naabri hoovi, miks siis peaks keegi seda tegema sanitaarkaitsealal? Isikud, kes oma prügi teise maa peale toovad, ei anna endale aru, et sedasi rikutakse lisaks seadusele ka looduskeskkonda ja seatakse ohtu muuhulgas nende enda joogivee kvaliteet või loodusesse juhitav puhastatud heitvesi. Puhta vee tagamine tarbijale ja puhas looduskeskkond on meie ettevõtte jaoks oluline, ent kui meil tuleb hakata tegema oma põhitöö juurde lisategevusi, likvideerimaks kahju, mida on tekitanud hoolimatud inimesed oma prügiga, siis paraku on kannatajaks needsamad inimesed ise – lisatöö kajastub lõpuks veeteenuse hinna tõusuna. Sanitaarkaitsealal võivad viibida AS´i Emajõe Veevärk töötajad. Kõrvalistel isikutel pole sinna asja.

Mitte kellelegi meist ei meeldi likvideerida oma kulul kahju, mille on tekitanud keegi kolmas. Samas on AS Emajõe Veevärk pidanud mitmel oma sanitaarkaitsealal sellise probleemiga silmitsi seisma. Oleme avastanud enda sanitaarkaitsealadelt hunnikusse visatud puuoksi, metallitükke, süstlaid ja teisi ohtlikke jäätmeid ning isegi lahtise tulega lõkke! Oleme olnud sunnitud tegema kulutusi, et avastatud rikkumised kõrvaldada, tagamaks oma klientidele alati kvaliteetne ja keskkonnasõbralik veeteenus. Iga vee tootmise või puhastamisega mitteseotud jääde sanitaarkaitsealal reostab keskkonda ja teeb veeteenuse klientidele kulukamaks.

Omalt poolt oleme oma sanitaarkaitsealad tähistanud siltidega, ent vaatamata sellele pole see meie territooriumite reostamist peatanud. Kaalume tõsiselt puhastitele turvakaamerate paigaldamist, et korrarikkujaid tabada, kuid see on kulutus, mille peame võtma kliendi taskust, sest inimesed ise on oma tegevusega meid selleni viimas.

Siinkohal on paslik meenutada, et jääde, ükskõik, mis sorti ta on: ohtlikud jäätmed, elektroonika jäätmed, aia- ja paberijäätmed, vanapaber, pakendijäätmed või muud olmejäätmed – neid ei tohi niisama lihtsalt ladustada ükskõik kus. Need tuleb sorteerida ja viia jäätmejaama!

Võib ju küsida, et milleks üldse prügi sorteerida? Vastus on lihtne: et tagada meile kõigile puhas elukeskkond ja hea tervis. Lisaks on mitmed jäätmed, nagu näiteks pakendid, hea taaskasutusväärtusega, seega on nende kokku kogumisel ja kogumiskonteinerisse viimisel taas keskkonda säästev lisaväärtus juures. Taaskasutusse viiduna ei sattu pakend loodusesse vedelema, kus ta hävineb sadu aastaid ja reostab nii vett kui loodust. On oluline meeles pidada, et puhas vesi on elu alus!

AS Emajõe Veevärk kutsub üles kõiki inimesi, kes märkavad meie sanitaarkaitsealade ümbruses kahtlast tegevust või isikuid, kes ladustavad sinna oma jäätmeid, sellest meid teavitada numbril 7311840 või e-maili teel evv@evv.ee

 

 

Talumistasu vee- ja kanalisatsioonitaristu talumise eest oma kinnistul

Hea AS-i Emajõe Veevärk Klient!

Maatulundusmaa omanikul on õigus taotleda vee- ja kanalisatsioonitaristu talumise eest oma kinnistul talumistasu.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui rajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

AS-le Emajõe Veevärk kuuluvate rajatiste paiknemist kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti geoportaalist, valides vasakpoolsest menüüst „Kitsenduste rakendus”.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

  • Ühisvara puhul esitab taotluse kinnistusraamatusse kantud isik.
  • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele.

Taotlus tuleb esitada evv@evv.ee või postiga AS Emajõe Veevärk Sõbra 56, 50106 Tartu.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva kalendriaasta 1. juuliks.

Jooksva aasta eest on talumistasu saamise õigus isikul, kes oli vastava kinnisasja omanik sama aasta 1. jaanuari seisuga, kui ta esitab taotluse hiljemalt jooksva aasta 1. mail.

Kui taotlus on kord esitatud, siis seda igal aastal uuesti esitama ei pea. Esitatud taotluse alusel maksame tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni.

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

KIKi eraisikute vee- ja kanalisatsiooniga liitumise toetusmeede

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetuse eesmärk on koguda kokku reovesi üle 2 000 inimekvivalendi (ie) suuruse reostuskoormusega reoveekogumisaladel.

Toetusi võetakse vastu alates 5. juunist 2018.
Täpsem informatsioon taotlemisprotsessi kohta järgnevalt aadressilt: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

AS Emajõe Veevärgi piirkonnas on kaks üle 2 000 inimekvivalendiga (ie) reoveekogumisala:

Elva reoveekogumisala

Tartu reoveekogumisala

Reoveekogumisala täpseid piire kontrollige Keskkonnaregistrist.

Toetuste suurused on välja toodud keskkonnaministri määruses (§ 7) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord 

Kui Teie kinnistu asub üle 2 000 ie reoveekogumisalal ning vastate KIKi kodulehel olevatele nõuetele, siis kirjutage liitumistingimuste väljastamise soovist evv@evv.ee või täitke EVV iseteeninduskeskkonnas liitumistaotlus.

KIKi taotlusvormi saate täita e-toetuste keskkonnas, e-posti teel info@kik.ee või paberkandjal (Narva mnt 71, 10117 Tallinn). Taoltuse vorm on kättesaadav KIKi kodulehel paremal lehe ääres. Taotlusele tuleb lisada nii vee-ettevõtja liitumistingimused kui ka Teie poolt esitatud liitumistaotlus.

Skip to content