Tähtis Veesurve kõikumised Varal

Lugupeetud Kient!

 

Anname teada, et seoses Vara küla elektrikatkestusega võib esineda ka veesurve kõikumist.

Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Veekatkestus Kakumetsa külas 19.06.2019

Lugupeetud Klient!

Anname teada, et Kakumetsa külas toimub homme, so 19.06.2019, avariiline veekatkestus.
Katkestus tehakse kella 10.00-st kuni 13.00-ni.
Eeskätt jäävad ilma veeta järgmised kinnistud:

Toonekure tee 3, 6, 5, 16, 9 ja 11

Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Tähtis Veekatkestus Kakumäe külas 21.06.2019

Lugupeetud Klient!

Teavitame, et 21.06.2019 toimub plaaniline elektrikatkestus Kakumäe puurkaevus. Elektrikatkestuse teeb Särts OÜ ja see on vajalik alajaama hoolduse tõttu.
Töid teostatakse ajavahemikus 09:45-13:45.
Elektrikatkestuse tõttu on häiritud joogiveepuhasti töö ja seetõttu puudub piirkonnas ka katkestuse ajal vee kättesaadavus.

Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast!

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Tähtis Kavastu külas ajutised veekvaliteedi häired

Lugupeetud Kavastu küla Kliendid!

 

Anname teada, et seoses tänase (14.06.2019) torustike läbipesuga võib esineda Kavastu külas ajutiselt veekvaliteedi häireid.

Vabandame väga ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Teenuste hinnad Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevikes ning Vetiku, Kulina, Inju, Kadila ja Kakumäe külades

Head Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevike ning Vetiku, Kulina, Inju, Kadila ja Kakumäe külade Kliendid!

Alates 1.jaanuarist 2019 osutab Vinni vallas Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevikes ning Vetiku, Kulina, Inju, Kadila ja Kakumäe külades veeteenust AS Emajõe Veevärk.
Teenuste hinnad tarbijatele on järgmised:

1. Vesi: 1,333 €/m3 käibemaksuta; 1,599 €/m3 koos käibemaksuga
2. Kanalisatsiooniteenus: 1,417 €/m3 käibemaksuta; 1,700 €/m3 koos käibemaksuga

NB! Alates 1.juulist 2019 on teenuste hinnad tarbijatele järgmised:

1. Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
2. Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Tähtis Teenuste hinnad Pala külas

Head Pala küla Kliendid!

Alates 1.aprillist 2019 osutab Peipsiääre vallas, Pala külas veeteenust AS Emajõe Veevärk.
Teenuste hinnad Pala küla tarbijatele on järgmised:

1. Vesi: 0,542 €/m3 käibemaksuta; 0,650 €/m3 koos käibemaksuga
2. Kanalisatsiooniteenus: 0,542 €/m3 käibemaksuta; 0,650 €/m3 koos käibemaksuga

NB! Alates 1.juulist 2019 on teenuste hinnad Pala küla tarbijatele järgmised:

1. Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
2. Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Tähtis Teenuste hinnad Kavastu külas

Head Kavastu küla Kliendid!

Alates 2.maist 2019 osutab Luunja vallas, Kavastu külas veeteenust AS Emajõe Veevärk.
Teenuste hinnad Kavastu küla tarbijatele on järgmised:

1. Vesi: 0,74 €/m3 käibemaksuta; 0,888 €/m3 koos käibemaksuga
2. Kanalisatsiooniteenus: 0,54 €/m3 käibemaksuta; 0,648 €/m3 koos käibemaksuga

NB! Alates 1.juulist 2019 on teenuste hinnad Kavastu küla tarbijatele järgmised:

1. Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga
2. Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga

Lugupidamisega
AS Emajõe Veevärk

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka selleks, et iga inimene teaks, et prügi sorteerimine on vajalik tagamaks meile kõigile puhtam elukeskkond.

Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib igal aastal Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt Jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonna 13 omavalitsuses. Meie eesmärgiks on võimalikult taskukohaselt kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine veeteenuse kasutajale. Meie toimetamis-piirkondadesse jäävad mitmed joogivee- ja reoveepuhastid. Nende puhastite kinnistuid ja neid ümbritsevaid kinnistuid on seadusega koormatud sanitaarkaitsealadega ehk piirangualadega, kus tavapärane tegevus on piiratud ja kus muuhulgas on jäätmete maha panek keelatud! Paraku näeme oma töös, et inimeste teadlikkus oma kohustustest ja õigustest on madal. Ikka ja jälle leidub isikuid, kes rahulikult ladustavad võõrale kinnistule oma tegevuse tagajärjel tekkinud (olme)jäätmeid. Tegemist on vastutustundetu käitumisega ja ka seaduse rikkumisega!

Sanitaarkaitsealal on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Üldjuhul ulatub selline ala kuni 50 meetrini veevõtukohast. Reoveepuhastite sanitaarkaitseala võib ulatuda kuni 200 meetrini puhastist, kuid reovee puhastamine kinnistul ei tähenda, et sinna võib muud prügi vedada.

On lubamatu, et sanitaarkaitsealale tuleb kellelgi pähe ladustada oma kodusest majapidamisest üle jäävat prügi! Üldjuhul me ei viska oma olmejäätmeid naabri hoovi, miks siis peaks keegi seda tegema sanitaarkaitsealal? Isikud, kes oma prügi teise maa peale toovad, ei anna endale aru, et sedasi rikutakse lisaks seadusele ka looduskeskkonda ja seatakse ohtu muuhulgas nende enda joogivee kvaliteet või loodusesse juhitav puhastatud heitvesi. Puhta vee tagamine tarbijale ja puhas looduskeskkond on meie ettevõtte jaoks oluline, ent kui meil tuleb hakata tegema oma põhitöö juurde lisategevusi, likvideerimaks kahju, mida on tekitanud hoolimatud inimesed oma prügiga, siis paraku on kannatajaks needsamad inimesed ise – lisatöö kajastub lõpuks veeteenuse hinna tõusuna. Sanitaarkaitsealal võivad viibida AS´i Emajõe Veevärk töötajad. Kõrvalistel isikutel pole sinna asja.

Mitte kellelegi meist ei meeldi likvideerida oma kulul kahju, mille on tekitanud keegi kolmas. Samas on AS Emajõe Veevärk pidanud mitmel oma sanitaarkaitsealal sellise probleemiga silmitsi seisma. Oleme avastanud enda sanitaarkaitsealadelt hunnikusse visatud puuoksi, metallitükke, süstlaid ja teisi ohtlikke jäätmeid ning isegi lahtise tulega lõkke! Oleme olnud sunnitud tegema kulutusi, et avastatud rikkumised kõrvaldada, tagamaks oma klientidele alati kvaliteetne ja keskkonnasõbralik veeteenus. Iga vee tootmise või puhastamisega mitteseotud jääde sanitaarkaitsealal reostab keskkonda ja teeb veeteenuse klientidele kulukamaks.

Omalt poolt oleme oma sanitaarkaitsealad tähistanud siltidega, ent vaatamata sellele pole see meie territooriumite reostamist peatanud. Kaalume tõsiselt puhastitele turvakaamerate paigaldamist, et korrarikkujaid tabada, kuid see on kulutus, mille peame võtma kliendi taskust, sest inimesed ise on oma tegevusega meid selleni viimas.

Siinkohal on paslik meenutada, et jääde, ükskõik, mis sorti ta on: ohtlikud jäätmed, elektroonika jäätmed, aia- ja paberijäätmed, vanapaber, pakendijäätmed või muud olmejäätmed – neid ei tohi niisama lihtsalt ladustada ükskõik kus. Need tuleb sorteerida ja viia jäätmejaama!

Võib ju küsida, et milleks üldse prügi sorteerida? Vastus on lihtne: et tagada meile kõigile puhas elukeskkond ja hea tervis. Lisaks on mitmed jäätmed, nagu näiteks pakendid, hea taaskasutusväärtusega, seega on nende kokku kogumisel ja kogumiskonteinerisse viimisel taas keskkonda säästev lisaväärtus juures. Taaskasutusse viiduna ei sattu pakend loodusesse vedelema, kus ta hävineb sadu aastaid ja reostab nii vett kui loodust. On oluline meeles pidada, et puhas vesi on elu alus!

AS Emajõe Veevärk kutsub üles kõiki inimesi, kes märkavad meie sanitaarkaitsealade ümbruses kahtlast tegevust või isikuid, kes ladustavad sinna oma jäätmeid, sellest meid teavitada numbril 7311840 või e-maili teel evv@evv.ee

 

 

AS Emajõe Veevärk hoiatab kelmide eest!

AS Emajõe Veevärk hoiatab kelmide eest!

Täna hommikuks on AS´ni Emajõe Veevärk jõudnud murettekitav info selle kohta, et Elva vallas liigub ringi valge kaubikuga liikuv kelm, kes esitleb ennast AS´i Emajõe Veevärk töötajana, soovides veemõõturi kontrollimise ettekäändel pääseda inimese majapidamisse. Toas olles ei tunne mees aga üldse huvi veemõõturi vastu, vaid kelmi näib huvitavat kõik muu. Olemasoleva info kohaselt on sellise taktikaga püütud pääseda eeskätt just üksi elavate vanemate inimeste elamistesse. Siinkohal AS Emajõe Veevärk kinnitab, et tegemist ei ole meie töötajaga!

Uudis AS´i Emajõe Veevärk nimel ennast esitlevast liba-töötajast jõudis meieni Tartumaa piirkonnapolitsei vahendusel sotsiaalmeedia kanalit pidi. Ükski klient pole meiega antud teemal veel kontakteerunud, ent kindlasti julgustame seda tegema, kui on väiksemgi kahtlus. Pöörduda võib nii üld-telefoninumbril 7311840 kui e-maili teel evv@evv.ee.

AS Emajõe Veevärk kasutab ametisõitudeks oma ettevõtte logoga sõidukeid ja meie töötajatel on olemas töötõendid. Veearvesti paigalduse ja mõõturite plommimisega seotud tööd lepib meie töömees reeglina alati kliendiga eelnevalt telefonis kokku. Ilma ette teatamata me kliendi kinnistule ei sisene, välja arvatud avarii olukorrad, ent ka siis on ettevõtte töötajatel kaasas töötõendid, mida saab koha peal esitada.

Kui siiski peaks mingil põhjusel kelm teie elamisse sisse pääsema ja ta keeldub lahkumast, siis palub AS Emajõe Veevärk sellisest vahejuhtumist koheselt teada anda politsei lühinumbrile 112.

AS Emajõe Veevärk paneb kõigile südamele, et kui teil on vanemaealisi lähedasi, kes elavad üksi, siis tuleks neid kindlasti olukorrast teavitada, kuna nemad on seni teadaolevalt olnud kelmide sihtgrupp nr 1. Hoidkem iseennast ja oma lähedasi!

Skip to content