AS EMAJÕE VEEVÄRK REOVEEPUHASTITESSE PURGIMISE EESKIRI

Eeskiri jõustub AS Emajõe Veevärk nõukogu koosoleku otsusega 01.04.2022

1. Mõisted

1.1. reovesi – käesoleva korra mõistes üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav aines, mis tuuakse reoveepuhastisse puhastamiseks;

1.2. purgimisteenus – reovee tekkekohast väljapumpamine (imemine), äravedu purgimiskohta või kompostimisplatsile.;

1.3. purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee vastuvõttukoht reoveepuhastil.

2. Reovee purgimise nõuded ja tingimused

2.1. purglast puhastisse juhitav reostuskoormus võib olla 5-10 % reoveepuhasti päevasest reostuskoormusest.

2.2. Purgimiskohta võib juhtida ainult sellist reovett, mis ei häiri purgla toimimist ja ei põhjusta puhastusprotsessi häireid ning mida on võimalik reoveepuhastis puhastada.

2.3. Purgimiskohta ei tohi lasta reovett, mis sisaldab:

2.3.1. põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

2.3.2. torustikele kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;

2.3.3. inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja gaase;

2.3.4. radioaktiivseid aineid;

2.3.5. inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

2.3.6. biopuhastusele pärssivaid ja/või toksiliselt mõjuvaid aineid;

2.3.7. purgitava reovee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40°C ja pH madalam kui 5,5 ning kõrgem kui 9,5;

2.3.8. Purgimiskohta on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul;

2.3.9. bioloogiliselt raskesti lagundatavaid veekeskkonnale ohtlikke aineid;

2.3.10. tööstusliku reovett (rasvapüüniste sisu, toiduaine tööstuse jäägid);

2.3.11.purgitavas reovees võib maksimaalne kuivaine sisaldus olla 6%.

2.4. Purgimine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

2.5. Reovee purgimisel on keelatud tekitada nii hüdraulilisi kui reostuslikke löökkoormusi.

2.6. Purgimiskohta ei tohi juhtida reoaineid, mille kohta ei ole kinnitatud piirväärtusi või mille kohta klient ei ole vee-ettevõtjalt saanud vastuvõtutingimusi.

3. Purgimiskoha kasutamise tingimused sh purgitava reovee lubatud kogused, reostusastme ja muud näitajad, purgitava reovee koguse arvestuse ning purgimise eest tasu arvestamine.

3.1. Lubatavad maksimaalsed päevased purgimiskogused ja reostuskoormused määratakse ära lepingus.

3.2. Purgimiskohta toodav aines klassifitseeritakse reoveeks. Kui purgija soovib purgida kahjustuspiiri mitte ületavat ainest, siis peab ta esitama vastavat kahjustuspiiri mitte ületamist tõestava akrediteeritud labori analüüsi – vastav analüüs tehakse purgija kulul.

3.3. Reovee vastuvõtuks purglasse, on AS’il Emajõe Veevärk õigus nõuda reoveeanalüüsi reoveest, milles määratakse vastavalt näitajaid pH, BHT7, KHT, Püld, Nüld, rasvad, naftasaadused, vajadusel muud lisanaäitajad ning mille võtmise juures viibib AS Emajõe Veevärk esindaja. Kui reovett tuuakse mitmest erinevast kohast on AS’il Emajõe Veevärk õigus nõuda reoveeanalüüsi iga koha kohta eraldi. Pärast vastavate analüüsitulemuste kätte saamist hinnatakse, kas antakse purgimisluba või mitte.

3.4. AS Emajõe Veevärk nõuab vajadusel pisteliselt purgitavale olmereovee reoainetesisalduse reoveeproove.

3.5. Tööstustest toodavale reoveele peab olema enne puhastisse toomise alustamist tehtud reoainesisalduse näidisproov, mille alusel otsustab AS Emajõe Veevärk, kas reoveepuhasti on suuteline sellist reovett puhastama. Kord kvartalis vastavalt AS Emajõe Veevärk nõudmisele võetakse reoainesisalduse kontrollproov, mis hüvitatakse purgija poolt. Regulaarseid ja pistelisi proove võetakse tootmisega seotud reoveest.

3.5.1. Reovee reoainesisalduse iseloomustava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal õigus eelnevalt tutvuda kliendi kanalisatsioonivõrgu, sellega seotud tootmistehnoloogia ja reovee kohtpuhastitega. Klient peab ka vee-ettevõtjale viimase nõudmisel teada andma, milline on tema kinnistult ärajuhitava reovee reoainesisaldus ning kas kinnistul kasutatakse või hoitakse niisuguseid aineid, mida ei tohi kanalisatsiooni lasta, mille kanalisatsiooni laskmise kohta on kehtestatud piirväärtused või, mis on kantud inimestele ja keskkonnale ohtlike ainete nimistutesse.

3.6. Reoveest võetud proovide eest tasub klient.

3.7. AS’il Emajõe Veevärk on õigus nõuda purgimisteenust osutavalt autolt GPS jälgimisseadme olemasolu, mille jälgimist võimaldav programm ning jälgimisõigused on antud AS’ile Emajõe Veevärk

3.7.1. AS AS Emajõe Veevärk ei või esitada GPS jälgimisseadmelt saadavat infot kolmandatele osapooltele (väljaarvatud, kui vastava nõude esitab Konkurentsiamet, Keskkonnaamet või kohtud)

3.8. Purgija peab pidama päevikut, millest on võimalik eristada toodud reovee päritolu ja kogused (s.h reovee vastuvõtu aadressid). Purgija esitab igakuiselt purgimise päeviku AS-ile Emajõe Veevärk tutvumiseks.

3.9. Purgla puhtuse eest vastutab purgija. Heakorra mitte täitmise eest võib AS Emajõe Veevärk lõpetada lepingu ja esitada nõude tekkinud kulude korvamiseks.

3.10. Reovee purgimiseks tuleb sõlmida purgija ja AS Emajõe Veevärk vahel leping. Purgimise eest tasub teenuse tellija reovee purgimise teenust osutavale ettevõtjale vastavalt nende vahelisele lepingule. Purgimise hinnaks on AS Emajõe Veevärk kehtestatud hinnakirjas olev hind, mis kinnitatakse AS Emajõe Veevärk nõukogu poolt.

4. Muud sätted

4.1. Purgimine AS’le Emajõe Veevärk kuuluvatesse ühiskanalisatsiooni kaevudesse loetakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel ühiskanalisatsiooni omavoliliseks kasutamiseks, ning seda menetletakse seadustes sätestatud alustel.

4.2. Mittelubatud ainete avastamisel ja/või lubatavate maksimaalsete päevaste purgimiskoguste ja reostuskoormuste ületamisel tuleb purgijal hüvitada kogu puhastusprotsessis tekkinud AS-ile Emajõe Veevärk tekkivad kahjud ( s.h. tööjõu kulu, seadmete puhastamine, keskkonna trahvid jms).

4.3. Purglas tekkinud ummistuste likviteerimise eest tuleb teenuse kasutajal hüvitada AS-ile Emajõe Veevärk tekkivad kahjud.

4.4. Kui teenuse kasutaja ei kasuta purgimisteenust 12 kuu jooksul on AS Emajõe Veevärk õigus lõpetada leping ning teenuse kasutajal on kohustatud lepingu lõpetamise kuupäeval tagastama talle väljastatud purgimiskaart.

 

 

Skip to content