EVV_üldised tehnilised_tingimused_2021.pdf  

 

1. Liitumistaotluse esitamine

AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga on võimalik liituda, esitades meile liitumistaotluse.

* Liitumistaotlus tuleb esitada AS Emajõe Veevärgi iseteeninduskeskkonnas. Pärast iseteenindusse registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast konto kinnitamist logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused – Liitumisavaldused ning täitke liitumistaotlus.

2. Ühendamistingimuste  ja liitumislepingu väljastamine 

Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul ja väljastatakse:

* liitumisleping kinnistu liitumispunktide olemasolul

* ühendamistingimused kinnistu liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga kinnistu liitumispunktide puudumisel või juhul kui soovitakse muuta olemasolevate liitumispunktide asukohta.

NB! Uute torustike ehitusel väljastatakse liitumistingimused peale ehitustähtaja saabumist või torustike üleandmist ehitajalt AS-le Emajõe Veevärk.

Kinnistu liitumisel ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga liitumisel liitumis- ja liitumiseellepingu sõlmimisel lähtume konkreetse omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast ning Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikast

 

3. Liitumislepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimiseks tuleb lepingule lisada järgmised dokumendid:

* Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia (väljavõte kinnistusraamatust)

* Kinnistu omaniku (liituja, lepingut sõlmiva isiku) isikut tõendava dokumendi koopia

* Vajadusel volitus: kaas- või ühisomandi puhul lisada kaasomanike nõusolek või omanike enamuse otsus (volitus lepingu sõlmimiseks omanike nimel).

Ehitustöödega alustamine enne liitumislepingu sõlmimist ei ole lubatud!

Enne kinnistul teostatavate ehitustööde alustamist taotleb kinnistu omanik omavalitsusest loa, vastavalt kehtivale seadusandlusele ja kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusele.

 

4. Kinnistu omanik teostab kinnistul :

* torustike ehituse ja tellib ehitatud kinnistusisese torustiku kohta teostusjoonised litsentsi omavast maamõõdufirmast

* veemõõdusõlme ehituse (kui seda ei ole varem nõuete kohaselt välja ehitatud);

* tellib AS-st Emajõe Veevärk veearvesti paigalduse (veearvesti ja selle paigaldus AS-i Emajõe Veevärk poolt).

* Esitab peale tööde lõppu ASile Emajõe Veevärk maamõõdubüroo poolt koostatud digitaalsed teostusjoonised. See tähendab, et teostusjoonis on koostatud vastavat litsentsi omava geodeedi poolt ning vastab Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”. Jooniselt peab olema väljaloetav info kasutatud materjali, keevisühenduste, kaevude ja torustike sügavuste ning paiknemise kohta.

Kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel palume lähtuda Eesti Vabariigi Standartitest ja AS Emajõe Veevärk üldised tehnilised tingimused. Kinnistusiseste süsteemide mittevastavusel standartitele ja tingimustele võib AS Emajõe Veevärk katkestada teenuse osutamise, kuni süsteemide nõuetele viimiseni.

Teenuste tarbimine enne liitumislepingu sõlmimist ja teostusjooniste edastamist ei ole lubatud!

Samuti ei ole lubatud maakraani omavoliline avamine!

Veearvestite suurused:

Läbilase (m3/h) Pikkus (mm) Läbimõõt
1,6 110 DN15 – 1/2″
2,5 130 DN20 – 3/4″
4 260 DN25 – 1″
6 260 DN25 – 1″
10 300 DN40 – 1 1/2″

 

5. Tarbimislepingu sõlmimine

Tarbimisleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kliendi volitatud esindajaga. Tarbimislepingu sõlmimiseks saadakse andmed liitumislepingult (vajalike dokumentide loetelu punktis 3).

Tarbimislepingu sõlmimiseks või muutmiseks võtta ühendust kliendihaldur(ät)evv.ee või telefonil +372 731 1842; +372 731 1843

 

Skip to content