Reducing the environmental impact of the water use of Tammistu village (ER258) 

Projekti kogumaksumus on 333 000 eurot, mis piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 299 700 euro ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, kelle osa projekti kogumaksumusest on 332 000,00 eurot ja Tartu Vallavalitsus, kelle osa projekti kogumaksumusest on 1 000,00 eurot. 

Projekti eesmärk 

Tammistu projektipiirkonna elanikule tagatakse võimalus liituda ühisveevärgiga ning tarbida nõuetele vastavat joogivett. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega ning uute liitumispunktide rajamisega luuakse seni ühendamata kinnistutele võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Nimetatud tegevuste tulemusel väheneb pinnasesse imbuva reovee hulk (seega väheneb ka Peipsi järve reostumise oht) ning väheneb nõrgalt kaitstud põhjavee reostumise oht. 

Juhtpartner, AS Emajõe Veevärk 

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 
  • Ühe mobiilse generaatori soetamine 
  • Kaugloetavate veearvestite soetamine 
  • UV lampide soetamine 
  • Õppereis  

Partner, Tartu vald 

  • Infopäev Tammistu küla kohalikele elanikele 

Projekti tutvustus 

 

Projekti Tammistu REIW ER258 kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti 

Skip to content