Elva reoveekogumisala vee- ja kanalisatsiooniehitiste projekteerimis-ehitustööd

 

AS Emajõe Veevärk eestvõtmisel alustatakse jaanuaris Ühtekuuluvusfondi projekti nr projekti 2014-2020.7.01.19-2962 „Elva reoveekogumisala veemajandusprojekt ning Elva piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine“. Tagamaks tarbijatele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine Elva reoveekogumisalas.

Piirkonna ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud ja ehitustööd algasid 3. jaanuar 2022. Elva reoveekogumisala sees rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud hoonestatud kinnistute liitumispunktideni ning rekonstrueeritakse amortiseerinud. Lisaks rajatakse reoveekogumisala eripiirkondadesse joogiveetorustike survetõste/-alandus seadmeid, kaks uut puurkaevu, tamponeeritakse üks tööst välja jääv puurkaev ja täiendatakse joogiveepuhasti veetöötlust elutähtsa teenuse toimekindluse parendamiseks. Ehitustööde lõpptähtaeg on 1. detsember 2022 a.

Torustike ehitustöid teostatakse järgmistes piirkondades, suuremas või väiksemas mahus (vt joonis 1 punaste ringidega piiratud alad): Kadaka põik, Kadaka, Rukki, Põndaku, Kaera, Männiku, Sutiku, Nisu, Betooni, Kaseküla, Raudsepa, Järve, Tuletõrje, Oja, Kirde, Ploomi, Eha, Kulbilohu ja Soosaare tänavatel.Joonis 1. Elva reoveekogumisala torustike ehitustöödega seotud alad

Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelkirjeldatud piirkonnas võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk). Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on võimalik sõlmida peale torustike ehitustööde lõppu.

Kuidas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liituda?

Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks meie kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud ehitab välja OÜ Mihkel X. Töövõtja rajab kinnistu liitumispunktini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistu liitumispunkti juures paiknev maakraan kuulub Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal.

Liitumispunktist kinnistusiseste torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike ehitustööd. Kinnistusiseste torustike valmimise järgselt tuleb Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise vajadus on seadusest tulenev nõue ja see ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta, saaksid hõlpsalt kätte informatsiooni torude paiknemise kohta.

Ühiskanalisatsiooniga liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja jätta ja likvideerida. Nende süsteemi sissejätmisel tuleb kinnistuomanikul neid aeg-ajalt tühjendada, mis oleks täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks oluline, et kogu reovesi jõuaks puhastini.

Liitumislepingute osas teeb Emajõe Veevärk erisuse kinnistutele, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusisesed torustiku lõigud töövõtja OÜ Mihkel X poolt. Töövõtja poolt rajatud kinnistusisesed torustikud võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist eeldusega, et Töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka teostusjoonised kinnistu sees tehtavate tööde osas.

Teenuse tarbimine on lubatud peale liitumis- ja tarbimislepingu sõlmimist ning teostusjooniste edastamist Emajõe Veevärgile!

Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile teada anda telefonil +372 731 1840, mille järgselt lepitakse omanikuga kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab asuma ruumis, mis on ligipääsetav ja mille temperatuur on aastaringselt üle +4 C°. Liitumispunkti ja veearvestit ühendaval torul ei tohi olla ühtki hargnemist. Veearvesti kuulub Emajõe Veevärgile ja see paigaldatakse tasuta.

Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alusel saab kinnistu omanikust Emajõe Veevärgi klient, kellel on võimalik hakata ettevõtte teenuseid kasutama. Lepingut saab sõlmida Emajõe Veevärgi kontoris kohapeal, posti või e-posti vahendusel.

Tarbimislepingud sõlmitakse peale torustike ehituse lõppu ja kasutusloa väljastamist.

Kui palju Emajõe Veevärgi teenusega liitumine ja selle kasutamine maksma läheb?

Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma kinnistusiseste ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele liitujatele ei ole kasutusloaga hoonestatud elamumaa kinnistute. Hoonestamata kinnistute tarbeks rajatud liitumispuntidele kehtib liitumistasu, mis koosneb liitumispunkti väljaehitamisega seonduvatest kuludest. Liitumistasu hoonestamata kinnistu osas saab teada esitades järelpärimise Emajõe Veevärki, liitumistega tegelevale spetsialistile Kädi Jõgi, kadi.jogi@evv.ee.

Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Alates 01.01.2022 kehtivad Emajõe Veevärgi Elva reoveekogumisala tegevuspiirkonnas elanikele järgmised hinnad (koos käibemaksuga):

Vesi: 1,576 €/m3          Kanalisatsiooniteenus: 2,242 €/m3

Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma kaevuveele. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 180 €.

 

Projekti rahastavad Ühtekuuluvusfond läbi SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus ja AS Emajõe Veevärk.

 

Skip to content