Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine II etapp (SFOS nr 2.1.0101.09-0035)

Elva linn sai perioodi 2007-2013 Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetustest heakskiidu projektile „Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine II etapp“ (struktuuritoetuse riiklik registrinr 2.1.0101.09-0035). Nimetatud projekti abikõlbulikuks kuulutatud kulud on 131 635 486 krooni, millega planeeritud läbi viia projekteerimine, ehitustööd ja inseneri teenuse kasutamine. Summast ümardatult 70% tuleb ÜF vahenditest ja 30% on toetuse saaja omafinantseering.

Projekti abikõlbulikkuse periood: märts 2009.a kuni aprill 2013.a.

Projekti piirkond – Loode-Elva, Peedu, Mahlamäe, Männijärve-Pirnaku – pole ühendatud Elva linna ühisveevarustusega. Nendes piirkondades on kasutusel salvkaevud ja lokaalsed reoveesüsteemid, kuid olemasolevad lahendused ei taga enam kvaliteetset joogivett ega ohutut ja efektiivset reoveekäitlust.

Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapi eesmärgiks on haarata Elva ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgustikku nimetatud piirkonnad ning tagada sealsetele elanikele ja ettevõtetele kvaliteetne vee- ja kanalisatsiooniteenus. Samuti on projekt suunatud ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni edasise väljaarendamise kaudu Elva linna keskkonnaseisundi parandamisele, kvaliteetse joogiveega varustamisele ja kogu tekkiva reovee ärajuhtimisele Elva kohalikku reoveepuhastisse.

Projektiga oli planeeritud rekonstrueerida olemasolevaid veetrasse (0,9km) ning uute veetrasside (15,6km) ja kanalisatsioonitorustiku (14,8km) ehitus. Piirkonna reljeefist tulenevalt on vajalik rajada ligikaudu 2,8km survekanalisatsiooni ja 1,2km isevoolset kanalisatsiooni. Survekanalisatsiooni tarvis ehitatakse 6 reoveepumplat ning veevarustuse tagamiseks 1 puurkaev–pumpla

Skip to content