Elva reoveekogumisala veemajandusprojekt ning Elva piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine (SFOS 2014-2020.7.01.19-2962.)

AS Emajõe Veevärk sai 2014-2020 Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetuse heakskiidu projektile „Elva reoveekogumisala veemajandusprojekt ning Elva piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine“ (struktuuritoetuse registri nr: 2014-2020.7.01.19-2962). Projekti kogumaksumus on 4 637 277,32 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus struktuuritoetusest on 4 637 277,32 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85% nimetatud projekti abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse saaja minimaalse omafinantseeringu määr on 15%.

Projekti abikõlblikkuse periood: 20.05.2020 kuni 31.12.2023.

Projekti eesmärk on Elva reoveepuhasti rekonstrueerimine ning piirkondliku settekäitluskeskuse väljaarendamine. Elva reoveekogumisalal ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine. Lisaks uute ÜVK-torustike rajamisele rekonstrueeritakse ka olemasolevat vee- ja kanalisatsioonitorustikku, mis on amortiseerunud ning on tehniliselt halvas seisukorras. Olulisel kohal on ÜVK-teenuse toimepidevuse tagamine.

Projekti tulemusena tagatakse Elva reoveekogumisala elanikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning toimub reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Töödeldakse nõuetekohaselt AS Emajõe Veevärk opereeritavates puhastites tekkiv reoveesete. Suureneb Elva reoveekogumisalal ÜVK teenuse toimekindlus. Suurendatakse oluliselt regionaalse vee-ettevõtte ÜVK-teenuse toimepidevust.

Skip to content