AS Emajõe Veevärgi hankekord (viimati uuendatud 01.02.2021) ja 2022-hankeplaan_EVV

2022. Hankeplaan
Kuu (eeldatav avamise aeg) Piirkond Projekti nimi
Jaanuar Kastre vald Järve tee kinnistute veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikude ehitus
Voika tn 15 kinnistu välise veeühendustorustiku (koos liitumispunktiga) projekteerimine
Veebruar Räpina vald, Mehikoorma alevik Järve tn 34a kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus
Nõo vald Hoburaua kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus
Kastre vald Kastre valla Age tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla projekteerimine
Märts AS Emajõe Veevärk Tellija Üldtingimuste koostamine
Nõo vald, Nõo alevik Sügaoru 2b kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitus
Tartu vald Metsa tn 4 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus
Regionaalne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 koostamine
Nõo vald, Nõo alevik Liivaoru tn 1 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ehitus
Elva reoveepuhasti uue tehnohoone rajamine
Elva reoveepuhasti settekäitluse kompostimisala laiendus
Aprill AS Emajõe Veevärgi haljasalade niitmine 2022-2023
Mai Elva linn Männijärve tänava veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine-ehitus
Nõo vald Voika tn 15 kinnistu välise veetorustiku ja liitumispunkti ehitus
Kambja vald Kambja alevikus, liistuvabriku piirkonnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine
Elva linn Kirde tänava sademevee kanalisatsioonitorustiku projekteerimine-ehitus
Elva reoveepuhasti mudatahendussüsteemi rekonstrueerimine
Juuni Elva reoveepuhasti settekäitluskeskuse aunasegaja soetamine
Elva vald Kentsi paisjärve vee- ja survekanalisatsiooni projekteerimine-ehitus
Kordushange. Elva reoveepuhasti settekäitluse kompostimisala laiendus
Kastre vald Age tee piirkonna kinnistute ühendamine Roiu ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga ehitustööd
Juuli Vinni vald, Piira küla Mõisa tn 4 kinnistu vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine
August Kordushange. Elva reoveepuhasti uue tehnohoone rajamine
Nõo vald, Nõo alevik Raudtee tn 30 kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Elva linn Elva linnas, Palu tee 11a vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine koos liitumispunktidega
Vinni vald, Pajusti alevik Mäetõnu 1a kinnistu välise veevarustuse koos liitumispunktidega projekteerimine-ehitus
September Age tee Age tee piirkonna kinnistute ühendamine Roiu ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga
Nõo alevik Nõo vallas, Nõo alevikus, Tartu tn 18 kinnistu ÜVK projekteerimine
Tartu vald, Sojamaa küla Tartu vallas, Sojamaa külas reoveekanalisatsioonitorustiku projekteerimine-ehitus
Oktoober Kaagvere küla Kastre vallas, Kaagvere külas, Mõisaköögi tee 9 kinnistu ühisveevärgiga ühendamise ehitustööd
Skip to content