Eesti kohalikud omavalitsused tegutsevad veemajanduse korraldamisel vastavalt seadusele, st sõltumatult, kuid arvestades Eesti veeseaduses kehtestatud veemajanduspoliitika suunda on koostöö muutunud järjest olulisemaks. Veemajanduse projektide arendamisel on arvestatud vesikonna ja alamavesikonna printsiipi, kus on otstarbekas arendada projekti grupeeritult, määratledes selgelt ka vee-ettevõtte, kes hakkab projekti arendama ja ellu viima (regionaalne vee-ettevõte).

Seetõttu on ellu kutsutud koostöös Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega mitmeid kohalike omavalitsuste veealaseid koostööprojekte, et omavalitsustel ja nende vee-ettevõtetel oleks võimalik täita EL direktiivide kohaseid nõudeid (veepoliitika raamdirektiiv – 2000/60/EÜ; Eesti joogiveestandard; asulareovee direktiiv – 91/271/EMÜ; joogiveedirektiiv – 98/83/EMÜ jt).

  1. Eesti erinevate piirkondade joogiveekvaliteedi parandamine ja reovee puhastussüsteemide uuendamine, rajamine.
  2. Valmistada olemasolevad ligi 300 Eesti vee-ettevõtet ette Euroopa Liidu toetuste vastuvõtmiseks. Senini ei ole väikesed vee-ettevõtted olnud suutelised Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi nõuetele vastama just ettevõtete investeeringute jätkusuutlikkuse puudulikkuse tõttu. Suuremate ja jõulisemate ettevõtete loomisega (nagu nt Matsalu Veevärk, Emajõe Veevärk) on avanenud Ühtekuuluvusfondi võimalused üle Eesti kõikide piirkondade veeinfrastruktuuridele.
  3. Ühendada omavalitsustes paiknevad vee-ettevõtted maakonna või vesikonna tasandil, et tekiks ühtne ja tugev vee-ettevõte, kes suudab peale EL poolt saadud toetuste rakendamist iseseisvalt ilma edaspidise riigipoolse abita pakkuda kvaliteetset veeteenust. Ühiste vee-ettevõtete eesmärk on ühtlasi tagada elanikkonnale pärast elluviidavate süsteemide kasutusele võtmist sellest tuleneva kvaliteetse teenuse kõrval ka piirkonna eripärasid arvestav, kuid siiski tarbijale taskukohane hind. Kui vajalikke uuendusi teha väikestes vee-ettevõtetes, läheksid need kokkuvõttes oluliselt kallimaks ning seega oleks ka vee hind elanikele kallim.Visiooni kohaselt läbi projektide muudetakse vee-ettevõtlus jätkusuutlikumaks ja suudetakse pakkuda elanikkonnale paremat ning kvaliteetsemat ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust.
Skip to content