Kliimaministeerium

http://www.envir.ee/

KIK

http://www.kik.ee/

KOVid

Elva vald
Jõgeva vald
Kambja vald
Kastre vald
Luunja vald
Mustvee vald
Nõo vald
Peipsiääre vald
Räpina vald
Tartu vald
Vinni vald

 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/veevarustuse-ja-kanalisatsiooniteenuse-katkemine

 

Eesti Vee-ettevõtete Liit

www.evel.ee

Statistikaamet

Puhas vesi: kas õigus või kohustus? | Statistikaamet

Tähelepanu! Järgnevatel viidetel võib olla redaktsioonide muudatusi. Kehtiva redaktsiooni saamiseks vajutada avaneva lehe paremas ülanurgas asetsevat nuppu “Hetkel kehtiv”.

Riigiteataja seaduste-määruste jaoks

www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (lühend – ÜVVKS)

https://www.riigiteataja.ee/akt/%C3%9CVVKS

Veeseadus
http://www.riigiteataja.ee/akt/127052022020

Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=755483

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava
pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=237268

Keskkonnajärelvalve seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898524

Saastatuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=874306

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181849

Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirväärtused  

https://www.riigiteataja.ee/akt/112122023008

Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded ja vahendite andmise ning kasutamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924708

Keskkonnatasude seadus
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=969301

Veearvestite nõuded (mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded taatluskehtivusajad, vaata Lisa https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1161/1202/1010/MKM_15112021_m65lisa.pdf#)  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1028889

Skip to content