Improving the quality of shared water assets in border city of Kallaste on the shores of Lake Peipsi (ER210) 

Projekti kogumaksumus on 333 000 eurot, mis piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 299 700 euro ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, kelle osa projekti kogumaksumusest on 332 000,00 eurot ja Peipsiääre Vallavalitsus, kelle osa projekti kogumaksumusest on 1 000,00 eurot. 

Projekti eesmärk 

Kallaste projektipiirkonna elanikule tagatakse võimalus liituda ühisveevärgiga ning tarbida nõuetele vastavat joogivett. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega ning uute liitumispunktide rajamisega luuakse seni ühendamata kinnistutele võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Nimetatud tegevuste tulemusel väheneb pinnasesse imbuva reovee hulk (seega väheneb ka Peipsi järve reostumise oht) ning väheneb nõrgalt kaitstud põhjavee reostumise oht. 

Juhtpartner, AS Emajõe Veevärk 

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 
  • Avaliku veevõtukoha rajamine 
  • Ühe mobiilse generaatori soetamine 
  • Kaugloetavate veearvestite soetamine

Partner, Peipsiääre vald 

  • Infopäev Kallaste linna kohalikele elanikele 

Projekti tutvustus 

 

Projekti Kallaste city WMP ER210 kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest  

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti 

Skip to content