Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks vajalike kulude osas peetakse eraldi arvestust. Üldiselt on kanalisatsiooniteenus vee teenusest oluliselt kallim, kuna reovee käitlemine on keerulisem ja ressursimahukam tegevus.

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale. Konkurentsiamet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga.

 

Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

1) põhjendatud tegevuskulude katmine;

2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;

3) keskkonnanõuete täitmine;

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;

6) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

 

Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt.

https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/vesi/kooskolastatud-hinnad

Skip to content