Infoks liitujale

 

1. Liitumistaotluse esitamine

AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga on võimalik liituda, esitades meile liitumistaotluse.

* Liitumistaotlus tuleb esitada AS Emajõe Veevärgi iseteeninduskeskkonnas. Pärast iseteenindusse registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast konto kinnitamist logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused – Liitumisavaldused ning täitke liitumistaotlus.

* Paberkandjal taotlus tuleb tuua või saata aadressile AS Emajõe Veevärk, Sõbra 56, 50106 Tartu. Kontor asub 5. korrusel, avatud 08:15-17:00

2. Ühendamistingimuste  ja liitumislepingu väljastamine 

Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul ja väljastatakse:

* liitumisleping kinnistu liitumispunktide olemasolul

* ühendamistingimused kinnistu liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga kinnistu liitumispunktide puudumisel või juhul kui soovitakse muuta olemasolevate liitumispunktide asukohta.

Kinnistu liitumisel ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga liitumisel liitumis- ja liitumiseellepingu sõlmimisel lähtume konkreetse omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast ning Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikast

 

3. Liitumislepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimiseks tuleb lepingule lisada järgmised dokumendid:

* Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia (väljavõte kinnistusraamatust)

* Kinnistu omaniku (liituja, lepingut sõlmiva isiku) isikut tõendava dokumendi koopia

* Vajadusel volitus: kaas- või ühisomandi puhul lisada kaasomanike nõusolek või omanike enamuse otsus (volitus lepingu sõlmimiseks omanike nimel).

Ehitustöödega alustamine enne liitumislepingu sõlmimist ei ole lubatud!

Enne kinnistul teostatavate ehitustööde alustamist taotleb kinnistu omanik omavalitsusest loa, vastavalt kehtivale seadusandlusele ja kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusele.

 

4. Kinnistu omanik teostab kinnistul :

* torustike ehituse ja tellib ehitatud kinnistusisese torustiku kohta teostusjoonised litsentsi omavast maamõõdufirmast

* veemõõdusõlme ehituse (kui seda ei ole varem nõuete kohaselt välja ehitatud);

* tellib AS-st Emajõe Veevärk veemõõtja paigalduse (veemõõtja ja selle paigaldus AS-i Emajõe Veevärk poolt).

* Esitab peale tööde lõppu ASile Emajõe Veevärk maamõõdubüroo poolt koostatud digitaalsed teostusjoonised.

Kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisel palume lähtuda Eesti Vabariigi Standartitest ja AS Emajõe Veevärk üldistest tehnilistest tingimustest . Kinnistusiseste süsteemide mittevastavusel standartitele ja tingimustele võib AS Emajõe Veevärk katkestada teenuse osutamise, kuni süsteemide nõuetele viimiseni.

Teenuste tarbimine enne liitumislepingu sõlmimist ja teostusjooniste edastamist ei ole lubatud!

 

5. Tarbimislepingu sõlmimine

Tarbimisleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kliendi volitatud esindajaga. Tarbimislepingu sõlmimiseks saadakse andmed liitumislepingult (vajalike dokumentide loetelu punktis 3).

Tarbimislepingu sõlmimiseks või muutmiseks võtta ühendust kliendihaldur(ät)evv.ee või telefonil +372 731 1842; +372 731 1843

 

Skip to content