Tähtis Veevarustuse häirete oht !

Hea Klient

Seoses suurte veekoguste kasutamisega kastmiseks on asulates vee tarbimine suurenenud ja on suur oht veevarustuse häirete tekkimiseks.

Tagamaks kõikidele klientidele joogivesi, palume tungivalt vähendada vee kasutamist kastmiseks ja basseinide täitmiseks.

AS Emajõe Veevärk palub vältida joogivee kasutamist kastmisveena!

Tasub mõelda, kuidas kastmiseks vajaminevat vett tulevikuks varuda. Selleks võiks koguda vihmaperioodidel sademevett, äärmisel juhul kasutada veesäästlikke kastmisveelahendusi (näiteks tilkkastmissüsteeme).

Oluline on märkida, et vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud joogiveeks kasutatava põhjavee mahust. Ette antud limiite ei tohi ületada, sest ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena ohtu sattuda. Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on tarbijatele tagada joogivesi.

Head koostööd soovides

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Elva linnas Käo tee ja Põllu tänavate piirkonnas sademevee torustike uurimistööd

Hea Klient!

AS Emajõe Veevärk teostab ajavahemikul 15.04.2024 – 31.05.2024 Elvas Kase, Põllu, Käo tee, Lepa, Laane, J.Liivi tänavate piirkonnas
sademevee ja ühiskanalisatsiooni torustike uurimistöid.

Tööde käigus suunatakse kanalisatsioonitorudesse spetsiaalset ja ohutut auru, mille abil tuvastatakse võimalikud sademevee liikumised ühiskanalisatsiooni.  Kui kinnistusiseselt on drenaazi- ja/või sademeveed juhitud ühiskanalisatsiooni, siis eraldub nendest kohtadest auru. Samuti võib auru eralduda kanalisatsiooni tuulutusest, kui see kinnistule rajatud on.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Teade Mustvee linna elanikele/ Уведомление для жителей города Муствеэ


Teade Mustvee linna elanikele


AS Emajõe Veevärk teatab, et alates 01.04.2024 alustab Mustvee vallas Mustvee linnas ja Lohusuu alevikus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.

Mustvee Vallavolikogu 20.12.2023 nr 63 otsusega on määratud AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks Mustvee valla haldusterritooriumil alates 01.04.2024 kuni 31.12.2035.

AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas hakkab alates 01.04.2024 tarbijatele kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiametiga kooskõlastatud ja 28.02.2024 otsusega nr 9-3/2024-003 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 5,255 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 2,174 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 3,081 €/m3 koos käibemaksuga.

Küsimuste korral helistada telefonidel 7 311 840, 7 311 843 või kontakteeruda e-posti teel aadressil evv@evv.ee.

Kaugloetavaid veearvesteid hakkame tarbijatele paigaldama märtsi teises pooles.

Lepingud sõlmitakse kinnistu omanikuga, kortermajadel korteriühistu esindajaga.

AS Emajõe Veevärk palub kinnistu omanikul esitada hiljemalt 21.04.2024 kuupäevaks lepingu muutmise avaldus läbi meie kodulehe iseteeninduskeskkonna – iseteenindus

Eelnevalt tuleb ennast iseteeninduses kasutajaks registreerida (id-kaardi, mobiili-id või smart-id-ga) ja e-postile saadud teate kaudu kinnitada, pärast mida saab sinna keskkonda juba sisse logida.

Arved esitatakse tarbijatele kord kuus e-posti teel vastavalt kauglugemissüsteemiga saadud näitudele. Tarbijal, kes kasutab ainult ühiskanalisatsiooniteenust, peab olema  veearvesti ja selle arvesti näit tuleb teatada hiljemalt 3. kuupäevaks. Näitu on mugavalt võimalik teatada:

  • iseteeninduses − iseteeninduses saate teatada näitu, vaadata tarbimise ja maksete ajalugu, tasuda arveid jm;
  • meie kodulehel − avades alamlehe Näitude teatamine;
  • e-posti teel − arvesti@evv.ee. E-kirjas palun märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit;
  • telefoni teel − helistades numbrile 7 311 840 või 7 311 843 (tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-17.00).

 


Уведомление для жителей города Муствеэ


AS Emajõe Veevärk сообщает, что с 01.04.2024 мы начнём предоставлять услуги централизованного водоснабжения и канализации в городе Муствеэ и посёлке Лохусуу.

Решением волостного совета Муствеэ от 20.12.2023 № 63 было решено назначить с 01.04.2024 до 31.12.2035 AS Emajõe Veevärk предприятием, отвечающим за водоснабжение на административной территории волости Муствеэ.

С 01.04.2024 на территории обслуживания AS Emajõe Veevärk будет действовать цена на услуги водоснабжения и канализации в размере 5,255 евро/м3 включая НДС. Цена на услуги согласована с Департаментом конкуренции и установлена решением от 28.02.2024 № 9-3/2024-003. Плата за забранную воду составляет 2,174 евро/м3 включая НДС и плата за отвод и очистку сточных вод – 3,081 евро/м3 включая НДС.

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 7 311 840, 7 311 843 или по электронной почте evv@evv.ee.

Во второй половине марта мы начнем устанавливать дистанционно считывающие счетчики воды.

Договор заключается с владельцом недвижимости. Договор об услуге в квартирном доме заключается с представителем квартирного товарищества.

AS Emajõe Veevärk просит владельца недвижимости подать заявление об изменении договора не позднее 21.04.2024 через среду самообслуживания (в главном меню выберите Avaldused -> Lepingu muutmise avaldus). Для входа в систему Вам необходимо:

  • авторизоваться в самообслуживании с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID;
  • подтвердить Ваш адрес электронной почты с помощью ссылки для подтверждения, полученной в электронном письме.

Счета выставляются по электронной почте раз в месяц в соответствии с показаниями дистанционно считывающего счетчика воды. Если потребитель пользуется только услугой централизованной канализации, то в этом случае также должен быть установлен счетчик воды. Показания механических счетчиков за расчетный период просим Вас сообщать до 3-го числа следующего месяца. Удобный способ сообщить показания:

  • в самообслуживании − в самообслуживании Вы можете сообщить показания, ознакомиться с потреблением и историей платежей, оплатить счета и т. д.;
  • на нашей домашней странице − перейдя в раздел Näitude teatamine;
  • по электронной почте − arvesti@evv.ee. В электронном письме просим Вас указать точный адрес места потребления и показания водомера;
  • по телефону – позвонив по номеру 7 311 840 или 7 311 843 (по будням 8.00-12.00 и 13.00-17.00).

Skip to content