Tähtis AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade langetamisest oma tegevuspiirkonnas alates 01.07.2023.a.

Käesolevaga teavitab AS Emajõe Veevärk oma Kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141. Veeteenuse hinna kehtestamine.

 

Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 16.05.2023 otsusega nr 9-3/2023-018 ja hakkavad kehtima alates 01.07.2023.a. (hinnad ühe m3 kohta eurodes).

 

  Hind kuni 30.06.2023 Hind alates 01.07.2023
Nr. Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn hind käibemaksuta hind käibemaksuga hind käibemaksuta hind käibemaksuga
1. tasu vee eest 1,600 1,920 1,339 1,607
2. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 2,355 2,826 1,950 2,340
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 3,901 4,681 2,692 3,230
Nr. Elva linna tegevuspiirkond hind käibemaksuta hind käibemaksuga hind käibemaksuta hind käibemaksuga
1. tasu vee eest elanikele 1,582 1,898 1,321 1,585
2. tasu vee eest ettevõtetele 1,634 1,961 1,372 1,646
3. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest elanikele 2,285 2,742 1,880 2,256
4. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ettevõtetele 2,565 3,078 2,160 2,592
5. tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 3,901 4,681 2,692 3,230

 

Arvesse on võetud elektrienergia kulu vähenemist veeteenuse hinnas tingituna elektrienergia hinnalangusest turul ning järelevalvetasu muutumisest.

Tähtis Laeva küla veekvaliteet vastab nõuetele.

Teadmiseks Laeva küla ühisveevärgi tarbijatele /täiendatud/

Terviseamet kinnitas, et Tartu valla Laeva küla joogivesi vastab Sotsiaalministri 18.03.2023 määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” vastavalt analüüsi tulemustele, mis on võetud Laeva küla veevärgi joogiveest AS Emajõe Veevärgi poolt 25.05.2023 ning Terviseameti poolt 24.05.2023 .

Vastavalt Terviseameti soovitustele jätkab AS Emajõe Veevärk joogivee kloreerimist. 

Terviseameti poolt võetud analüüside tulemused on leitavad meie kodulehel Joogivee analüüsid – Emajõe veevärk (evv.ee)  – Tartu vald – Laeva küla.

 

 

Tähtis Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine

Räpina valla Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud. Lepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Nurme, Kalda, Uue, Tiigi, Aia ja Väike tänavate kinnistute liitumispunktideni. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelmainitud tänavate kinnistutel võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja Frendit Infra OÜ. Töövõtja rajab kinnistu piirini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal.

Ehitustööd ehitiste väljaehitamiseks algavad aprillis 2023.

Skip to content