Tähtis Veesurve kõikumised Mustvee linnas 28. – 31.05.2024

Hea Klient

Mustvee vallas Mustvee linnas võib esineda teisipäevast kuni reedeni, 28. – 31.05.2024 ajavahemikul kell 08:00-17:00 veesurve kõikumisi ja lühiajalisi veekatkestusi seoses hooldustöödega Mustvee joogiveepuhastis.

Peale veekatkestusi või survekõikumisi võib veekvaliteedis esineda kõrvalekaldeid.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Tähtis Elva linnas Käo tee ja Põllu tänavate piirkonnas sademevee torustike uurimistööd

Hea Klient!

AS Emajõe Veevärk teostab ajavahemikul 15.04.2024 – 31.05.2024 Elvas Kase, Põllu, Käo tee, Lepa, Laane, J.Liivi tänavate piirkonnas
sademevee ja ühiskanalisatsiooni torustike uurimistöid.

Tööde käigus suunatakse kanalisatsioonitorudesse spetsiaalset ja ohutut auru, mille abil tuvastatakse võimalikud sademevee liikumised ühiskanalisatsiooni.  Kui kinnistusiseselt on drenaazi- ja/või sademeveed juhitud ühiskanalisatsiooni, siis eraldub nendest kohtadest auru. Samuti võib auru eralduda kanalisatsiooni tuulutusest, kui see kinnistule rajatud on.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Teade Mustvee linna elanikele/ Уведомление для жителей города Муствеэ


Teade Mustvee linna elanikele


AS Emajõe Veevärk teatab, et alates 01.04.2024 alustab Mustvee vallas Mustvee linnas ja Lohusuu alevikus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.

Mustvee Vallavolikogu 20.12.2023 nr 63 otsusega on määratud AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks Mustvee valla haldusterritooriumil alates 01.04.2024 kuni 31.12.2035.

AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas hakkab alates 01.04.2024 tarbijatele kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiametiga kooskõlastatud ja 28.02.2024 otsusega nr 9-3/2024-003 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 5,255 €/m3 koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 2,174 €/m3 koos käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 3,081 €/m3 koos käibemaksuga.

Küsimuste korral helistada telefonidel 7 311 840, 7 311 843 või kontakteeruda e-posti teel aadressil evv@evv.ee.

Kaugloetavaid veearvesteid hakkame tarbijatele paigaldama märtsi teises pooles.

Lepingud sõlmitakse kinnistu omanikuga, kortermajadel korteriühistu esindajaga.

AS Emajõe Veevärk palub kinnistu omanikul esitada hiljemalt 21.04.2024 kuupäevaks lepingu muutmise avaldus läbi meie kodulehe iseteeninduskeskkonna – iseteenindus

Eelnevalt tuleb ennast iseteeninduses kasutajaks registreerida (id-kaardi, mobiili-id või smart-id-ga) ja e-postile saadud teate kaudu kinnitada, pärast mida saab sinna keskkonda juba sisse logida.

Arved esitatakse tarbijatele kord kuus e-posti teel vastavalt kauglugemissüsteemiga saadud näitudele. Tarbijal, kes kasutab ainult ühiskanalisatsiooniteenust, peab olema  veearvesti ja selle arvesti näit tuleb teatada hiljemalt 3. kuupäevaks. Näitu on mugavalt võimalik teatada:

 • iseteeninduses − iseteeninduses saate teatada näitu, vaadata tarbimise ja maksete ajalugu, tasuda arveid jm;
 • meie kodulehel − avades alamlehe Näitude teatamine;
 • e-posti teel − arvesti@evv.ee. E-kirjas palun märkige täpne tarbimiskoha aadress ning veearvesti näit;
 • telefoni teel − helistades numbrile 7 311 840 või 7 311 843 (tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-17.00).

 


Уведомление для жителей города Муствеэ


AS Emajõe Veevärk сообщает, что с 01.04.2024 мы начнём предоставлять услуги централизованного водоснабжения и канализации в городе Муствеэ и посёлке Лохусуу.

Решением волостного совета Муствеэ от 20.12.2023 № 63 было решено назначить с 01.04.2024 до 31.12.2035 AS Emajõe Veevärk предприятием, отвечающим за водоснабжение на административной территории волости Муствеэ.

С 01.04.2024 на территории обслуживания AS Emajõe Veevärk будет действовать цена на услуги водоснабжения и канализации в размере 5,255 евро/м3 включая НДС. Цена на услуги согласована с Департаментом конкуренции и установлена решением от 28.02.2024 № 9-3/2024-003. Плата за забранную воду составляет 2,174 евро/м3 включая НДС и плата за отвод и очистку сточных вод – 3,081 евро/м3 включая НДС.

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 7 311 840, 7 311 843 или по электронной почте evv@evv.ee.

Во второй половине марта мы начнем устанавливать дистанционно считывающие счетчики воды.

Договор заключается с владельцом недвижимости. Договор об услуге в квартирном доме заключается с представителем квартирного товарищества.

AS Emajõe Veevärk просит владельца недвижимости подать заявление об изменении договора не позднее 21.04.2024 через среду самообслуживания (в главном меню выберите Avaldused -> Lepingu muutmise avaldus). Для входа в систему Вам необходимо:

 • авторизоваться в самообслуживании с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID;
 • подтвердить Ваш адрес электронной почты с помощью ссылки для подтверждения, полученной в электронном письме.

Счета выставляются по электронной почте раз в месяц в соответствии с показаниями дистанционно считывающего счетчика воды. Если потребитель пользуется только услугой централизованной канализации, то в этом случае также должен быть установлен счетчик воды. Показания механических счетчиков за расчетный период просим Вас сообщать до 3-го числа следующего месяца. Удобный способ сообщить показания:

 • в самообслуживании − в самообслуживании Вы можете сообщить показания, ознакомиться с потреблением и историей платежей, оплатить счета и т. д.;
 • на нашей домашней странице − перейдя в раздел Näitude teatamine;
 • по электронной почте − arvesti@evv.ee. В электронном письме просим Вас указать точный адрес места потребления и показания водомера;
 • по телефону – позвонив по номеру 7 311 840 или 7 311 843 (по будням 8.00-12.00 и 13.00-17.00).

Vinni vallas, Viru-Jaagupi alevikus algasid ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusööd

Vinni valla, Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekt on saanud toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist summas kuni 407 250 eurot. Projekti kogu eelarve on 814 500 eurot, millest omafinantseering on 50 % projekti kogumaksumusest.

Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks AS Viimsi Keevitusega. Läbiviidud riigihanke alusel kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 764 424,15 eurot.

Töövõtulepingu alusel rekonstrueeritakse ja laiendatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud Viru-Jaagupi alevikus osaliselt Kaasiku, Kesk, Kuuse, Kase, Pärna, Pihlaka, Kooli, Koeravere tee, Müta tee, Puu, Rahu tänavale.  Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus.

Ehitustööde käigus rajatakse uus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik kõigi projekteerimispiirkonna kinnistute liitumispunktideni. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Projekti elluviimise tähtaeg on 20.06.2025.

Projekti “Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

   

Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on rekonstrueeritud.

Tartu valla, Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt  „Tammistu REIW“ (ER258), mis sai toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) on viidud ellu AS-i Emajõe Veevärk ja Tartu Vallavalitsuse koostöös.

Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde teostaja oli OÜ Wesico Project. Kõik ehitustööd teostati tähtaegselt. Projektiga seoses viidi läbi infopäev Tammistu küla elanikele. Samuti soetati toimekindluse tagamiseks tehnikat.

Peamised tegevused mida projekti käigus ellu viidi olid:

 • AS Emajõe Veevärk töötajate poolt tutvustati huvilistele veemajandusega seotud teemasid ja lahendati käimasoleva projektiga seonduvaid küsimusi. Lisaks jagati kohalikele elanikele teadmisi keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust veetarbimisest.
 • Rekonstrueeriti ja rajati Tammistu ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustikke.
 • Soetati toimekindluse tagamiseks mobiilne generaator, portatiivsed UV lambid ning kaugloetavaid veearvestid.
 • Tutvuti õppereisil Poola, Sulpski linna reoveepuhasti energia- ja keskkonnasäästlike lahendustega.

Ehitustööde tulemusel rekonstrueeriti amortiseerunud Tammistu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud. Uute torustike rajamisega seonduvalt on oluliselt paranenud vee- ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteet.

Projekti tulemusel paranes ka oluliselt üleüldine elanikkonna elukeskkond ja heaolu ning vähenes keskkonnaalane oht Pepsi järve vesikonnale.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on Tammistu küla kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt lõppes 18.12.2023.

Projekti ER258 „Tammistu REIW“ kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Kallaste linna Kiriku tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on välja ehitatud.

Peipsiääre valla Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamise projekt „Kallaste city WMP“ (ER210), mis sai toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020), on ellu viidud AS-i Emajõe Veevärk ja Peipsiääre Vallavalitsuse koostöös.

Kallaste linna Kiriku tänava piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde teostajaks oli osaühing Mihkel X. Kõik ehitustööd teostati tähtaegselt.

Peamised tegevused mis projekti käigus teostati:

 • AS Emajõe Veevärk töötajate poolt jagati teadmisi huvilistele veemajandusest ning lahendati käimasoleva projektiga seonduvaid küsimusi. Lisaks jagati kohalikele elanikele teadmisi keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust veetarbimisest.

 • Rajati Kallaste linna Kiriku tänavale ning osaliselt ka Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Turu, Sadama ja Lepiku tänavatele ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustikud.

 • Paigaldati avalik veevõtukoht Kallaste linna Oja tänavale joogivee saamiseks.

 • Soetati toimekindluse tagamiseks mobiilne generaator, UV-veepuhastuslambid ja kaugloetavad veearvestid teenindamaks piirkonna veetöötlus seadmeid.


  Uute torustike rajamisega seonduvalt on muudetud ligikaudu 220 Kallaste linna elanikule kättesaadavaks  ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenus. Ehitustööde tulemusel rajati uutele liitujatele ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooni liitumispunktid kinnistupiiridele.

  Projekti tulemusel väheneb keskkonnaalane oht Peipsi järve vesikonnale, lisaks paraneb piirkonna üleüldine elukeskkond ja elanike heaolu.

  Kiriku, Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Turu, Sadama ja Lepiku tänaval, kuhu on rajatud ühisveevärgi liitumispunktid, on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda AS Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

  Projekt lõppes 18.12.2023.

  Projekti ER210 „Kallaste city WMP“ kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Tähtis Lõppes soodustus kastmisveele!

Lähtuvalt 2015 aastal ÜRO peaassambleel vastuvõetud ülemaailmse säästva arengu tegevuskava (aastani 2030) ühest eesmärgist, muuta veekasutus kõikides sektorites oluliselt tõhusamaks ja tagada magevee säästlik ammutamine ja kasutamine, on AS Emajõe Veevärk otsustanud lõpetada tarbijatele alates 01.01.2024 kastmisvee arvestite paigaldamise ning edaspidi lähtutakse üldpõhimõttest, et ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist võetud vee kogusega. Enne 31.12.2023 kastmisveele soodustuste saamiseks paigaldatud täiendavaid arvesteid aktsepteerib AS Emajõe Veevärk soodustuse saamiseks, kuni vastava arvesti taatlustähtaja saabumiseni (Mõõteseaduse määruse nr 65 lisa punkti 4.1 kohaselt on vee-ettevõtja ja tema kliendi vahelise arvestuse aluseks oleva veearvesti taatluskehtivusaeg 5 aastat).

Ühisveevärgist pakutava joogivee kastmiseks kasutamine ei ole keskkonna säästmise ning veevarude hoidmise seisukohast jätkusuutlik lahendus ja ohustab otseselt põhjaveevarusid. Seda, et põhjaveest saadav joogivesi on väärtuslik ja piiratud ressurss, mida peab tarbima säästlikult, tuleb teadvustada kõigil vee-ettevõtjatel ja Eesti elanikel. Ühisveevärgist võetava joogivee kasutamine kastmiseks suurendab keskkonna jalajälge.

Vee-ettevõtjad peavad muuhulgas kinni pidama igale puurkaevule Kliimaministeeriumi poolt kehtestatud põhjavee kasutamise mahust, mida ei tohi ületada. Põhjavee väljapumpamise maht tugineb teaduslikel uuringutel ja liigpumpamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena ohtu sattuda. Ühisveevärgi taristu planeerimisel ja rajamisel arvestatakse kehtestatud piirmahtudega, eesmärgiga tagada kõigile tarbijatele joogivesi.

Põhjaveekihtidest pumbatav joogivesi on väärtuslik  ja piiratud ressurss, seega on meie, kui vee-ettevõtja kohus, anda oma panus põhjavee varude kaitsmisele ja suunata tarbijaid säästlikule vee kasutusele.

Taimede kastmiseks soovitame panustada sademevee kogumise lahendustesse, mis on kõige keskkonnasäästlikum lahendus. Juba täna tuleb mõelda sellele, kuidas minna vastu järgmisele suvele ja kas majapidamises leidub võimalusi pikemaks perioodiks vee kogumiseks. Probleemi lahendustele peavad mõtlema mitte ainult elanikud, vaid ka uusi projekte planeerivad kinnisvaraarendajad. Mitmetes riikides on suundumus juba elamute planeerimisel arvestada kastmisvee tarbimise vajadusega ja vajalik kastmisvee kogumissüsteem projekteeritakse ehitise ühe osana.

Palume vältida veesüsteemide külmumist!

Veemõõdusõlm olgu soojustatud

Kuna üldjuhul on veemõõdusõlm keldris, siis aitaks kindlasti keldri akende ja uste soojustamine. Vundamendi läbiviik või mõni muu toru sisenemise koht majja ongi kõige ohtlikum külmumiskoht. Tavaliselt on külma silde tekkimise põhjuseks soojustamata vundament ja kütmata või mitte piisavalt köetud ruum.

Kasutuses olevates hoonetes tuleb vaadata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojustada torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.

Liiga madal õhutemperatuur veemõõdusõlmes ohustab ka veearvesti töökorda ja arvestid kipuvad rikki minema. Seetõttu oleks inimestele palve külmaperioodil oma veearvestil “silma peal hoida”, et see töökorras oleks. Lihtsam on arvestit soojas hoida kui hiljem väljavahetamisega kaasnevad kulusid kanda.

AS Emajõe Veevärk pakub teenustööna kliendi soovil maakraani sulgemist ja vajadusel kaugloetava arvesti eemaldamist ning hoiustamist (teenuse maksumus 30.-€ koos km-ga). Tuletame meelde, et maakraan kuulub vee-ettevõtjale, kes ainsana võib seda sulgeda ja avada.

Vaata ka EVEL-i pressiteadet: https://evel.ee/uudised/evel-uudised-3-2-3-3/

AS Emajõe Veevärk

Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine algab 21.08.2023

Hea Klient!

Tammistu külas algavad 21.08.2023 kuupäeval vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd, mis kestavad novembri keskpaigani. Töid teostatakse etapiti ning ajutine liikluskorraldus on muutuv.

Tööde käigus võib esineda ka ajutisi veekatkestusi.

Töid teostab Wesico Project OÜ. Töövõtja esindaja Aivar Käis, 502 3563, aivar@wesico.ee.

Liikluskorralduse eest vastutab Raigo Rammul, 5553 1335.

Tööde tellija AS Emajõe Veevärk, tellija esindaja Edvin Udras, 525 8326, edvin@evv.ee.

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56, 50106

tel: +372 731 1840 | evv@evv.ee | www.evv.ee

Skip to content