Tähtis Alates 01.07.2020 alustame opereerimist Puhja alevikus!

TEADE
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu müügist tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekust

Käesolevaga teatame, et AS Emajõe Veevärk (registrikoodiga 11044696) omandas 19.05.2020 OÜ-lt Peat Mill (registrikoodiga 14054175) Puhja aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu. Lähtuvalt 28.01.2019 Elva vallavolikogu otsuse nr 1-3/106 punktist 2 on AS Emajõe Veevärk määratud Elva vallas, seal hulgas Puhja alevikus, vee-ettevõtjaks talle kuuluval ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristul.

AS Emajõe Veevärk on 100% kaheteistkümnele omavalitsusele, sealhulgas Elva vallale, kuuluv ettevõte, mille ülesandeks on osutada Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohast veeteenust.

Lähtuvalt eelmainitud taristu müügitingimustest läheb OÜ Peat Mill ja Teie vaheline teenuseleping üle AS-ile Emajõe Veevärk 01.07.2020 seisuga. Palume 30.06.2020 päeva lõpu seisuga fikseerida ja esitada veearvesti näit OÜ-le Peat Mill. Kuni nimetatud kuupäevani osutatud teenuste eest esitab Teile arve OÜ Peat Mill, mis tuleb Teil tasuda arvel näidatud tingimustel. Arve mittetasumisel on OÜ-l Peat Mill õigus nõuda AS-ilt Ema-jõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise peatamist.

Alates 01.07.2020 osutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest esitab Teile arve AS Emajõe Veevärk.

Edaspidine suhtlus seoses Teie ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutamise ja lepingutega toimub AS-iga Emajõe Veevärk:
*24 tundi vastuvõttev avariitelefon: 515 5077
*Infotelefon: 731 1840 (tööpäeviti 8.00 -17.00)
*Üldine e-post: evv@evv.ee
*Kliendiinfo e-post kliendihaldur@evv.ee
*Ettevõtte koduleht: https://www.evv.ee/
*Interneti iseteeninduskeskkond: https://iseteenindus.evv.ee/login

Lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019031?leiaKehtiv) ja Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast (https://www.riigiteataja.ee/akt/406022019025) vormistab AS-i Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks Teiega 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistuomaniku vastutusala piir. Tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes teenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms). Liitumislepingu vormistamine ei too olemasolevatele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele kaasa liitumistasude maksmist!

Lähtuvalt seadusandlusest vormistab AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu allkirjastamisel juhatuse liige või volitatud esindaja.

AS Emajõe Veevärk palub enne 01.07.2020 saabumist kinnistu esindajal vormistada end kasutajaks AS Emajõe Veevärk iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.evv.ee/login Iseteeninduskeskkonnas saab klient (või kliendi volitatud esindaja) endale luua konto ID-kaardi või mobiil-ID abil ning esimese asjana tuleb kliendi- ja lepinguandmete täpsustamiseks valida vasakul asuvast menüüst ”Avaldused”, selle avanedes tekkivast valikust ”Lepingu muutmise avaldus” ning valida ”Operaatori vahetus” ja seejärel täita nõutud lahtrid. AS Emajõe Veevärk võrdleb peale vastavat avalduse saamist Teie ja senise teenuse osutaja vahelise lepingu andmed ning vormistab Teiega ümber vajalikud lepingud. Edaspidi on iseteeninduskeskkonnas leitavad kõik Teiega seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo.

AS Emajõe Veevärk vahetab esimesel võimalusel välja Teie veearvesti ja paigaldab asemele kaugloetava veearvesti. Seni palume Teil mehaanilise veearvesti näitu teatada iga kuu hiljemalt 3ndaks kuupäevaks AS Emajõe Veevärk iseteeninduse, kodulehe, e-posti või telefoni kaudu.

AS Emajõe Veevärk esitab kasutatud vee-ja kanalisatsiooniteenuste eest arveid 1 kord kuus e-posti teel või kliendi soovil posti teel, vastavalt kauglugemissüsteemist saadud veearvesti näidule. Kaugloetav arvesti vabastab Teid kohustusest saata AS-ile Emajõe Veevärk igakuiselt veenäite. Kinnistu peaarvesti vahetus kaugloetava arvesti vastu on kliendile tasuta. Kui klient soovib peaarvestile lisaks kastmis- või kaevuveearvestit, siis võimaldab AS Emajõe Veevärk seda tingimusel, et see on kaugloetav ja AS Emajõe Veevärk veearvestite lugemissüsteemiga ühenduv – sellise veearvesti paigaldamine ja veemõõdusõlme ümberehitus on kliendi kulul ning hinnanguliselt on selle maksumus 120-150 eurot.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 on kehtestatud AS-i Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad all-järgnevalt:

Veeteenus: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;

Antud hinnakiri hakkab Teile kehtima alates 01.07.2020.

Lugupidamisega

Reimo Piirsoo                       Andres Aruhein
OÜ Peat Mill tegevjuht       AS Emajõe Veevärk juhataja

Tähtis Säästa loodust, telli arve e-mailile!

Head Kliendid!

AS Emajõe Veevärk saadab iga kuu alguses välja suure hulga arveid, millest jätkuvalt on suur osa veel paberkandjal.
Kuna soovime olla keskkonnahoidlik ettevõte, kes lähtub oma töös ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest, siis pooldame paberarvetest loobumist ja soovitame kõigil meie Klientidel tellida endale senise paberarve asemel hoopis loodust-säästvam arve e-posti.
Selleks ei ole vaja teha muud, kui anda teada meile oma kehtiv e-posti address ja oodata juba järgmisel kuul oma esimest elektroonilist veeteenuste arvet.

Meiliaadressi teavitamisel on ka teine pluss, nimelt saavad kõik korrektse e-posti aadressi edastanud Kliendid meilt sinna edaspidi ka operatiivsed teated näiteks veekatkestuste, avariide jaa muu olulise kohta, mis muudab infovahetuse kiiremaks ja mugavamaks!

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk

Tähtis Klientide/partnerite vastuvõttu ei toimu kuni 31.05.2020!

Tagamaks AS Emajõe Veevärk elutähtsa haldusülesande täitmine ja AS Emajõe Veevärk töötajaskonna tervis, annan korralduse:

* peatada AS Emajõe Veevärk teenindusruumides klientide ja partnerite
vastuvõtt kõigis AS Emajõe Veevärk teeninduspunktides.
* peatada klientide ja partnerite juures arvestite paigaldamine ja vahetamine.
* AS Emajõe Veevärk (väli)töötaja võib keelduda sisenemast kliendi või partneri valdusse, kui tal tekib kahtlus võimalike haigusnähtude osas, väljaarvatud siis, kui see ei ole hädavajalik suurema kahju vältimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimisel.
*Kogu vajalik suhtlus korraldada läbi telefoni, tava- ja e-kirjade, videokõnesid võimaldavate platvormide.

Käesolev korraldus hakkab kehtima allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni 31.maini 2020. Tähtaeg vaadatakse üle vastavalt olukorrale.

 

Для обеспечения выполнения жизненно важной административной задачи AS Emajõe Veevärk и сохранения здоровья сотрудников предприятия, настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:

* приостановить приём клиентов и партнёров в помещениях предприятия во всех пунктах обслуживания AS Emajõe Veevärk.

* приостановить установку и замену водосчётчиков клиентам и партнёрам.

* (Полевой)сотрудник AS Emajõe Veevärk может отказаться войти во владения клиента или партнёра, если у него возникнет подозрение о возможных симптомах. Данное право не распространяется на такие случаи, где это крайне необходимо для предотвращения большого ущерба в работе централизованного водоснабжения и канализации.

* Всю необходимую коммуникацию организовать посредством телефона, обычных и электронных писем, платформ с возможность видеозвонков.

Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и действует до 31ого мая 2020 года.  Срок будет пересматриваться в соответствии с обстановкой.

Tähtis Algavad veearvestite hooldustööd Nõo ja Elva vallas!

NB! Seoses viiruse levikuga on tööd alates 16.03.2020 peatatud. Jätkame töödega siis, kui olukord on töödeks sobiv.

 

Lugupeetud Kliendid!

 

Anname teada, et alustame märtsis 2020 oma Nõo ja Elva valla klientide kaugloetavate veearvestite hooldustöid.

Hooldustööde piirkond Nõo vallas:

*Vissi küla

*Uuta küla

Hooldutööde piirkond Elva vallas:

*Kalme küla

*Kurelaane küla

*Metsalaane küla

*Käärdi alevik

*Elva linn.

Veearvestite hooldustööd ei puuduta kõiki nende piirkondade kliente, vaid üksnes neid, kelle kaugloetavate veearvestite näitude edastamisel on meie süsteemis esinenud viiteid.

Töid teeme paari kuu vältel ja see on klientidele tasuta.

Hooldustööde tegemiseks on vajalik ligipääs veearvestile, mistõttu on teil oodata AS´i Emajõe Veevärk töömehe külastust. Sobiv aeg lepitakse konkreetse kinnistu esindajaga AS´i Emajõe Veevärk töötaja poolt eelnevalt telefoni teel kokku. Orienteeruv ajakulu arvesti hoolduseks on ca 15 minutit.

 

Mõistvale suhtumisele lootes

AS Emajõe Veevärk

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Sanitaarkaitseala pole prügila!

Prügi sorteerimise vajalikkusest on viimastel aastatel palju juttu olnud. Välja on jagatud mitmeid jäätmete sorteerimist õpetavaid brošüüre, vändatud on kasulike õpetustega lühifilme. Kõik ikka selleks, et iga inimene teaks, et prügi sorteerimine on vajalik tagamaks meile kõigile puhtam elukeskkond.

Keskkonnaministeeriumi andmetel tekib igal aastal Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt Jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

AS Emajõe Veevärk osutab veeteenust 92 asulas, mis asuvad 4 maakonna 13 omavalitsuses. Meie eesmärgiks on võimalikult taskukohaselt kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine veeteenuse kasutajale. Meie toimetamis-piirkondadesse jäävad mitmed joogivee- ja reoveepuhastid. Nende puhastite kinnistuid ja neid ümbritsevaid kinnistuid on seadusega koormatud sanitaarkaitsealadega ehk piirangualadega, kus tavapärane tegevus on piiratud ja kus muuhulgas on jäätmete maha panek keelatud! Paraku näeme oma töös, et inimeste teadlikkus oma kohustustest ja õigustest on madal. Ikka ja jälle leidub isikuid, kes rahulikult ladustavad võõrale kinnistule oma tegevuse tagajärjel tekkinud (olme)jäätmeid. Tegemist on vastutustundetu käitumisega ja ka seaduse rikkumisega!

Sanitaarkaitsealal on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Üldjuhul ulatub selline ala kuni 50 meetrini veevõtukohast. Reoveepuhastite sanitaarkaitseala võib ulatuda kuni 200 meetrini puhastist, kuid reovee puhastamine kinnistul ei tähenda, et sinna võib muud prügi vedada.

On lubamatu, et sanitaarkaitsealale tuleb kellelgi pähe ladustada oma kodusest majapidamisest üle jäävat prügi! Üldjuhul me ei viska oma olmejäätmeid naabri hoovi, miks siis peaks keegi seda tegema sanitaarkaitsealal? Isikud, kes oma prügi teise maa peale toovad, ei anna endale aru, et sedasi rikutakse lisaks seadusele ka looduskeskkonda ja seatakse ohtu muuhulgas nende enda joogivee kvaliteet või loodusesse juhitav puhastatud heitvesi. Puhta vee tagamine tarbijale ja puhas looduskeskkond on meie ettevõtte jaoks oluline, ent kui meil tuleb hakata tegema oma põhitöö juurde lisategevusi, likvideerimaks kahju, mida on tekitanud hoolimatud inimesed oma prügiga, siis paraku on kannatajaks needsamad inimesed ise – lisatöö kajastub lõpuks veeteenuse hinna tõusuna. Sanitaarkaitsealal võivad viibida AS´i Emajõe Veevärk töötajad. Kõrvalistel isikutel pole sinna asja.

Mitte kellelegi meist ei meeldi likvideerida oma kulul kahju, mille on tekitanud keegi kolmas. Samas on AS Emajõe Veevärk pidanud mitmel oma sanitaarkaitsealal sellise probleemiga silmitsi seisma. Oleme avastanud enda sanitaarkaitsealadelt hunnikusse visatud puuoksi, metallitükke, süstlaid ja teisi ohtlikke jäätmeid ning isegi lahtise tulega lõkke! Oleme olnud sunnitud tegema kulutusi, et avastatud rikkumised kõrvaldada, tagamaks oma klientidele alati kvaliteetne ja keskkonnasõbralik veeteenus. Iga vee tootmise või puhastamisega mitteseotud jääde sanitaarkaitsealal reostab keskkonda ja teeb veeteenuse klientidele kulukamaks.

Omalt poolt oleme oma sanitaarkaitsealad tähistanud siltidega, ent vaatamata sellele pole see meie territooriumite reostamist peatanud. Kaalume tõsiselt puhastitele turvakaamerate paigaldamist, et korrarikkujaid tabada, kuid see on kulutus, mille peame võtma kliendi taskust, sest inimesed ise on oma tegevusega meid selleni viimas.

Siinkohal on paslik meenutada, et jääde, ükskõik, mis sorti ta on: ohtlikud jäätmed, elektroonika jäätmed, aia- ja paberijäätmed, vanapaber, pakendijäätmed või muud olmejäätmed – neid ei tohi niisama lihtsalt ladustada ükskõik kus. Need tuleb sorteerida ja viia jäätmejaama!

Võib ju küsida, et milleks üldse prügi sorteerida? Vastus on lihtne: et tagada meile kõigile puhas elukeskkond ja hea tervis. Lisaks on mitmed jäätmed, nagu näiteks pakendid, hea taaskasutusväärtusega, seega on nende kokku kogumisel ja kogumiskonteinerisse viimisel taas keskkonda säästev lisaväärtus juures. Taaskasutusse viiduna ei sattu pakend loodusesse vedelema, kus ta hävineb sadu aastaid ja reostab nii vett kui loodust. On oluline meeles pidada, et puhas vesi on elu alus!

AS Emajõe Veevärk kutsub üles kõiki inimesi, kes märkavad meie sanitaarkaitsealade ümbruses kahtlast tegevust või isikuid, kes ladustavad sinna oma jäätmeid, sellest meid teavitada numbril 7311840 või e-maili teel evv@evv.ee

 

 

KIKi eraisikute vee- ja kanalisatsiooniga liitumise toetusmeede

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetuse eesmärk on koguda kokku reovesi üle 2 000 inimekvivalendi (ie) suuruse reostuskoormusega reoveekogumisaladel.

Toetusi võetakse vastu alates 5. juunist 2018.
Täpsem informatsioon taotlemisprotsessi kohta järgnevalt aadressilt: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

AS Emajõe Veevärgi piirkonnas on kaks üle 2 000 inimekvivalendiga (ie) reoveekogumisala:

Elva reoveekogumisala

Tartu reoveekogumisala

Reoveekogumisala täpseid piire kontrollige Keskkonnaregistrist.

Toetuste suurused on välja toodud keskkonnaministri määruses (§ 7) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord 

Kui Teie kinnistu asub üle 2 000 ie reoveekogumisalal ning vastate KIKi kodulehel olevatele nõuetele, siis kirjutage liitumistingimuste väljastamise soovist evv@evv.ee või täitke EVV iseteeninduskeskkonnas liitumistaotlus.

KIKi taotlusvormi saate täita e-toetuste keskkonnas, e-posti teel info@kik.ee või paberkandjal (Narva mnt 71, 10117 Tallinn). Taoltuse vorm on kättesaadav KIKi kodulehel paremal lehe ääres. Taotlusele tuleb lisada nii vee-ettevõtja liitumistingimused kui ka Teie poolt esitatud liitumistaotlus.

Skip to content