AS Emajõe Veevärk teostas Euroopa Liidu piiriülese koostööprogrammi abiga automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustöid

AS Emajõe Veevärk viis ellu projekti „AS Emajõe Veevärk kaasajastatud kaugjälgimisüsteemi laiendamine ja hädaolukordades elutähtsa teenuse kättesaadavuse parandamine kohalikule elanikkonnale“ (ER 191) Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toel (Estonian EU external border programme 2014-2020). Projekti käigus viidi läbi vee-ettevõtte automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi arendustööd, visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil, soetati varustust toimekindluse parendamiseks ning viidi läbi õppereise ja infoseminare teadmiste vahetuseks ja täiendamiseks.

AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd

Projekti käigus viidi ellu SCADA platvormi vahetusprojekti arengukava alusel kirjeldatud arendustööd. Arendustööde järgselt tekkis võimalus AS-i Emajõe Veevärk koostööpartneritele lubada SCADA ligipääs projektide elluviimise ajal vaid projekti hõlmavate objektide jälgimis- ja juhtimisvõimalustele.  See tähendab, et koostööpartneritel puudub edaspidi ligipääs mittevajalikele objektidele SCADAs ja selle tulemusena väheneb toimekindluse poole pealt oluliselt turvarisk ning paraneb andmete konfidentsiaalsus.

Lisaks loodi kõikide AS Emajõe Veevärk poolt hallatavatele joogiveepuhastitele (91tk) summaarne sisend- ning väljundkulude kalkulatsioon koos graafikuga. Selle abil saab vee-ettevõte edaspidi ühtse ülevaate veetarbimise trendidest ja erinevustest, näiteks argipäeva-nädalavahetuse või ka suve-talve võrdluses.

Foto 1. Scada joogiveepuhasti arendustöö vaade

 

AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd ning visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil (Tiheda, Tudu, Roela Kooli ja Roela Keskuse)

AS Emajõe Veevärk viis ellu projekti „AS Emajõe Veevärk kaasajastatud kaugjälgimisüsteemi laiendamine ja hädaolukordades elutähtsa teenuse kättesaadavuse parandamine kohalikule elanikkonnale“ (ER 191) Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toel (Estonian EU external border programme 2014-2020). Projekti käigus viidi läbi vee-ettevõtte automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi arendustööd, visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil, soetati varustust toimekindluse parendamiseks ning viidi läbi õppereise ja infoseminare teadmiste vahetuseks ja täiendamiseks.

AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd ning visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil (Tiheda, Tudu, Roela Kooli ja Roela Keskuse)

Projekti raames uuendas ja arendas AS Emajõe Veevärk nelja joogiveepuhasti automaatikaprogrammi ülesehitust. Arenduse järgselt on joogiveepuhastite elektri-automaatika lahendusele tagatud ligipääs tervikuna kõikidele automaatikakontrolleri programmi osadele. See tähendab, et automaatikarikke puhul on selle likvideerimise aeg oluliselt kiirem ning parandamine lihtsam. Lisaks visualiseeriti objektid SCADAsse varem loodud standardi põhjal. Eelkirjeldatud lahenduse abil parendati AS Emajõe Veevärk kaugemate opereerimispiirkondade joogiveepuhastite toimekindlust, mis omakorda toetab keskkonnasäästlikke ja -kaitselisi lahendusi.

Foto 2. Roela Keskuse joogiveepuhasti

 

Foto 3. Roela Kooli joogiveepuhasti

 

Foto 4. Tiheda joogiveepuhasti

 

Foto 5. Tudu joogiveepuhasti

 

 

AS Emajõe Veevärk täiendas Euroopa Liidu piiriülese koostööprogrammi abiga elutähtsa teenuse kättesaadavust.

AS Emajõe Veevärk viis ellu projekti „AS Emajõe Veevärk kaasajastatud kaugjälgimisüsteemi laiendamine ja hädaolukordades elutähtsa teenuse kättesaadavuse parandamine kohalikule elanikkonnale“ (ER 191) Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toel (Estonian EU external border programme 2014-2020). Projekti käigus viidi läbi vee-ettevõtte automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi arendustööd, visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil, soetati varustust toimekindluse parendamiseks ning viidi läbi õppereise ja infoseminare teadmiste vahetuseks ja täiendamiseks.

AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd ning visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil (Tiheda, Tudu, Roela Kooli ja Roela Keskuse)
Projekti käigus viidi ellu SCADA platvormi vahetusprojekti arengukava alusel kirjeldatud arendustööd. Arendustööde järgselt tekkis võimalus AS-i Emajõe Veevärk koostööpartneritele lubada SCADA ligipääs projektide elluviimise ajal vaid projekti hõlmavate objektide jälgimis- ja juhtimisvõimalustele. See tähendab, et koostööpartneritel puudub edaspidi ligipääs mittevajalikele objektidele SCADAs ja selle tulemusena väheneb toimekindluse poole pealt oluliselt turvarisk ning paraneb andmete konfidentsiaalsus.
Lisaks loodi kõikide AS Emajõe Veevärk poolt hallatavatele joogiveepuhastitele (91tk) summaarne sisend- ning väljundkulude kalkulatsioon koos graafikuga. Selle abil saab vee-ettevõte edaspidi ühtse ülevaate veetarbimise trendidest ja erinevustest, näiteks argipäeva-nädalavahetuse või ka suve-talve võrdluses.

   Foto 1. Scada joogiveepuhasti arendustöö vaade

Projekti raames uuendas ja arendas AS Emajõe Veevärk nelja joogiveepuhasti automaatikaprogrammi ülesehitust. Arenduse järgselt on joogiveepuhastite elektri automaatika lahendusele tagatud ligipääs tervikuna kõikidele automaatikakontrolleri programmi osadele. See tähendab, et automaatikarikke puhul on selle likvideerimise aeg oluliselt kiirem ning parandamine lihtsam. Lisaks visualiseeriti objektid SCADAsse varem loodud standardi põhjal. Eelkirjeldatud lahenduse abil parendati AS Emajõe Veevärk kaugemate opereerimispiirkondade joogiveepuhastite toimekindlust, mis omakorda toetab keskkonnasäästlikke ja -kaitselisi lahendusi.

   Foto 2. Roela Keskuse joogiveepuhasti

   Foto 3. Roela Kooli joogiveepuhasti

   Foto 4. Tiheda joogiveepuhasti

   Foto 5. Tudu joogiveepuhasti

Varustuse soetamine toimekindluse parendamiseks

Toetamaks elutähtsa teenuse toimekindluse tagamist hädaolukordades soetas AS Emajõe Veevärk projekti raames kaks mobiilset generaatorit ja kaks mobiilset kütuse mahutit. Soetati ka lumesahk, et tagada talvistes oludes ehitistele juurdepääs ning varustust kohale toimetada ilmastikust sõltumata.

   Foto 6. Lumesahk

   Foto 7. Mobiilsed kütusemahutid

   Foto 8. Mobiilsed generaatorid

Õppereisid ja infoseminarid veemajanduse valdkonna kogemuste ja teadmiste jagamiseks teiste vee-ettevõtetega

Õppereisid viidi läbi AS Emajõe Veevärk ja Eesti- Vee-ettevõtete Liidu koostöö tulemusel. Eesti- Vee-ettevõtete Liit oli õppereiside projektipartner. Õppereiside käigus korraldati infoseminare, mis toimusid juuni alguses Hiiumaal, AS-is Kärdla Veevärk ja septembri keskpaigas Helsingis, kus tutvuti Viikinmäki regionaalse reoveepuhastiga ning kohtumisel Soome Vee-ettevõtete Liidu esindajatega oli päevakavas lisaks muudele ühistele teemadele ka vee-ettevõtete toimekindlusega seotud tegevused. Lisaks õppereisidele toimus septembri alguses AS-i Emajõe Veevärk kontoris Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse koosolek, kus tutvustati AS-i Emajõe Veevärk kaugjälgimissüsteemi lahendusi teistele Eesti vee-ettevõtete esindajatele.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et AS-i Emajõe Veevärk SCADA lahendused on uuenduslikud ja infotehnoloogiliste lahenduste tõttu ka turvalisemad, kui mõned teised analoogsed SCADA platvormid. Tõdeti ühiselt, et koostöös peitub edu võti ja antud õppereisid kogemuste ning teadmiste jagamiseks on heaks aluseks ka tuleviku koostööle vee-ettevõtete vahel.

Projekti kogumaksumus on 102 100,00 eurot, millest Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 91 890 euro ulatuses.

Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamine

Peipsiääre valla, Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamise projekt „Kallaste city WMP“ (ER210) on saanud toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) summas 299 700 eurot. AS Emajõe Veevärk ja Peipsiääre Vallavalitsuse koostöös elluviidava projekti kogu eelarve on 333 000 eurot millest omafinantseering kokku 33 300 eurot.

Peipsiääre valla, Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks osaühinguga Mihkel X. Riigihankel kujunenud töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta on 359 990 eurot.

Töövõtulepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Kallaste linnas Kiriku tänavale ning osaliselt ka Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Sadama ja Lepiku tänavatele. Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus ja kvaliteet. Peale torustike ehitust on elanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee- ja kanalisatsiooni teenusega.

Tööde käigus rajatakse veetoru koos maakraaniga ja kanalisatsioonitoru kinnistu piirini ning lõpetatakse otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda aktsiaselts Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 22.06.2023 kuni 21.12.2023. Teekatted taastatakse lõplikult mai 2024.

Projekti ER210 „Kallaste city WMP“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Tartu valla Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt ER258 on saanud toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) summas 299 700 eurot. AS Emajõe Veevärk ja Tartu Vallavalitsuse koostöös elluviidava projekti kogu eelarve on 333 000 eurot millest omafinantseering kokku 33 300 eurot.

Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustöödele on sõlmitud töövõtuleping osaühinguga Wesico Project. Läbi riigihanke kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 255 543 eurot.

„Tammistu küla on üks vähestest asulatest, kus vee- ja kanalisatsiooni torustikud on veel rekonstrueerimata. Nüüd saavad ka Tammistu elanikud puhtama vee ja töökindla torustiku“ kommenteeris tööde algust Tartu Vallavalitsuse arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.

Töövõtulepingu käigus rekonstrueeritakse ning rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Tammistu küla keskuses. Uute torustike rajamisega seonduvalt paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteet.

Tööde käigus saavad uued liitujad vee- ja kanalisatsioonitorustiku kinnistupiiridele. Kinnistute piiril ja tänavaalas asuvad torustikud kuuluvad aktsiaseltsile Emajõe Veevärk ja rajatiste kasutamine toimub üksnes veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda aktsiaselts Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 19.06.2023 kuni 18.12.2023.

Projekti ER258 „Tammistu REIW“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Emajõe Veevärk ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine

Räpina valla Mehikoorma aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöödeks on töövõtuleping sõlmitud. Lepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Nurme, Kalda, Uue, Tiigi, Aia ja Väike tänavate kinnistute liitumispunktideni. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib eelmainitud tänavate kinnistutel võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehitab välja Frendit Infra OÜ. Töövõtja rajab kinnistu piirini veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru, mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes Emajõe Veevärgi loal.

Ehitustööd ehitiste väljaehitamiseks algavad aprillis 2023.

AS Emajõe Veevärk kaugjälgimis-, kaameravalve- ja juhtimissüsteem (SCADA) uuendus ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendus

AS Emajõe Veevärk viis ellu SCADA süsteemi moderniseerimise ja objektide visualiseerimise tööde projekti ja soetas uuendatud videovalve süsteemi, mis tagab tuleviku tarbeks valmiduse seirata operatiivsemalt vee-ettevõtte suuremaid joogivee ja- reoveepuhasteid, läbiviidud hanke käigus soetati lisaks valvekaamerad Elva joogiveepuhastile.

Tööde käigus moderniseeriti AS-i Emajõe Veevärk kaugjälgimis- ja juhtimissüsteem ja visualiseeriti objektid, mis ei olnud kaugjälgitavad ehk automaatseid rikketeavitusi ei saadetud ning seadmete olukorda ei olnud võimalik ilma objekti külastamata hinnata. SCADA süsteemi moderniseerimine tagas võimaluse talletada ja arhiveerida varasemast rohkem teavet ning suurendada kaugjuhtimise võimalusi kõigis AS Emajõe Veevärgi opereerimispiirkondades (kokku üheteistkümnes kohalikus omavalitsuses). Lisaks parandati kaugjälmis- ja juhtimissüsteemi kasutajamugavust, et tagada kiirem reageerimine avariide korral. Lepingujärgsed tööd lõpetati ja anti üle mai 2021.

Lisaks soetati kaameravalve parendamiseks 32 kaamera lisamise võimekusega keskseade videode salvestamiseks ja paigaldati kaks väliskaamerat vee-ettevõtte suurima joogiveepuhasti territooriumi jälgimiseks. Tööd lõpetati märts 2022.

Elva joogiveepuhasti valvekaamerate kuvatõmmised:

Lisaks uuendas ja arendas AS Emajõe Veevärk Elva joogiveepuhasti automaatikaprogrammi ülesehitust. Arenduse järgselt on joogiveepuhasti elektri-automaatika lahendusele tagatud ligipääs tervikuna kõikidele automaatikakontrolleri programmi osadele. See tähendab, et automaatikarikke puhul on selle likvideerimise aeg oluliselt kiirem ning parandamine lihtsam. Lisaks loodi valmidus tulevikus lisanduvate kahe uue puurkaevu juhtimiseks. Eelkirjeldatud lahenduse abil parendati AS Emajõe Veevärk suurima joogiveepuhasti toimekindlust, mis omakorda toetab keskkonnasäästlike ja -kaitselisi lahendusi.

Elva joogiveepuhasti automaatika uuendamise tööd:

                   

Lisaks viidi läbi Emajõe Veevärk eestvedamisel kaks projekti tutvustavat infoseminari ettevõtte kollektiivile ning AS Emajõe Veevärk aktsionäridele.

Projekti eesmärgiks oli vähendada ühiskanalisatsiooni opereerimisega seotud negatiivset keskkonnamõju, parandada Peipsi järve ökoloogilist seisundit ja tagada programmi piirkonnas elavatele inimestele hea ja sanitaarne elukeskkond.

Projekti „Emajõe-Pskov WMP-2“ (ER29) kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Projekti kogumaksumus on 660 000,00 eurot, millest Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000,00 euro ulatuses. Täpsem informatsioon programmi kohta AS-i Emajõe Veevärk kodulehel https://www.evv.ee/ettevottest/avalikustamine/projekti-tutvustus/

Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaameravalve süsteemist ja Elva joogiveepuhasti automaatikalahenduse täiendustest

AS Emajõe Veevärk soetas uuendatud videovalve süsteemi, mis tagab tuleviku tarbeks valmiduse seirata operatiivsemalt vee-ettevõtte suuremaid joogivee ja- reoveepuhasteid, läbiviidud hanke käigus soetati lisaks valvekaamerad Elva joogiveepuhastile.

Kaameravalve parendamiseks soetati 32 kaamera lisamise võimekusega keskseade videote salvestamiseks ja paigaldati kaks väliskaamerat vee-ettevõtte suurima joogiveepuhasti territooriumi jälgimiseks.

Elva joogiveepuhasti valvekaamerate kuvatõmmised:

Lisaks uuendas ja arendas AS Emajõe Veevärk Elva joogiveepuhasti automaatikaprogrammi ülesehitust. Arenduse järgselt on joogiveepuhasti elektri-automaatika lahendusele tagatud ligipääs tervikuna kõikidele automaatikakontrolleri programmi osadele. See tähendab, et automaatikarikke puhul on selle likvideerimise aeg oluliselt kiirem ning parandamine lihtsam. Lisaks loodi valmidus tulevikus lisanduvate kahe uue puurkaevu juhtimiseks. Eelkirjeldatud lahenduse abil parendati AS Emajõe Veevärk suurima joogiveepuhasti toimekindlust, mis omakorda toetab keskkonnasäästlike ja -kaitselisi lahendusi.

Elva joogiveepuhasti automaatika uuendamise tööd:

                   

Töid kaasrahastati Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi 2014-2020 projektist ER29 “Emajõe-Pskov WMP-2”. Projekti kogumaksumus on 660 000,00 eurot, millest Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000,00 euro ulatuses. Täpsem informatsioon programmi kohta AS-i Emajõe Veevärk kodulehel https://www.evv.ee/ettevottest/avalikustamine/projekti-tutvustus/

 

Lühiülevaade AS Emajõe Veevärk uuendatud kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemist (SCADA)

AS Emajõe Veevärgi viis ellu kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) süsteemi moderniseerimise ja objektide
visualiseerimise tööde projekti. Kaugjälgimissüsteemi moderniseerimise tööde leping sõlmiti juuli 2020 Tartu
ettevõttega Atemix Tööstusautomaatika OÜ, kes oli hanke soodsaim pakkuja. Lepingu hinnaks ilma
käibemaksuta oli 169 697,00 eurot. Lepingu tulemina valmis sel kevadel ettevõtte SCADA moderniseerimise ning
objektide visualiseerimise projekt.
Tööde käigus moderniseeriti AS-i Emajõe Veevärk kaugjälgimis- ja juhtimissüsteem ja visualiseeriti ehitised
(edaspidi objektid), mis ei olnud kaugjälgitavad ehk automaatseid rikketeavitusi ei saadetud ning seadmete
olukorda ei olnud võimalik ilma objekti külastamata hinnata. SCADA süsteemi moderniseerimine tagas
võimaluse talletada ja arhiveerida varasemast rohkem teavet ning suurendada kaugjuhtimise võimalusi kõigis
AS Emajõe Veevärgi opereerimispiirkondades (kokku kaheteistkümnes kohalikus omavalitsuses). Lisaks
parandati kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi kasutajamugavust toetamaks vee-ettevõtte poolt opereeritavates
asulates ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimekindlust ning tagada kiirem reageerimine avariide korral.

Projekti lühiülevaade
AS´i Emajõe Veevärk varasem SCADA platvormi põhivaade tugines reaalsel kaardivaatel. Erinevad haldusalad
olid eraldatud valdade põhjal. 2017. aastal leidis aset valdade haldusreform ja 2018. aastal sai AS Emajõe
Veevärk vee-ettevõtjaks Lääne-Virumaal Vinni vallas, mis tingisid omakorda vajaduse uuel lahenduse järgi, sest
varasem kaardivaade oli aegumas.
Vana SCADA põhivaade:

Uue SCADA platvormi ülesehituses otsustasime kasutusele võtta “metroo vaate”. Iga ruuduke avab vaate antud piirkonna objektidele, number ruudu sees viitab alarmidele (punane-aktiivne; pruun-kviteeritud) antud piirkonnas. Igal operaatoril tekkis võimalus saada otse ülevaade personaalselt hallatavates objektidest. Lahendus võimaldab kuvada kõikide objektide loetelu ja teostada erinevad selektsioone objekti tüübi järgi. Selle nimekirja abil saame kiire ülevaate objektide tüübi kaupa (näiteks ülevaade kõikidest joogiveepuhastitest).

Uue SCADA põhivaade:

Uue platvormiga muudeti kõikide objektide üldvaade. Kirevavärviline vaade asendus “plokk-süsteemiga” mille värvilahendus on lihtsam ning alarmide olemasolu silmatorkavam. Analoogväärtustele lisandusid viimase 6 tunni graafikud, et anda operaatoritele kiire tagasiulatuv ülevaade tööprotsessist ja võimalikest häiringutest – kui graafik on väljunud tavapärasest tööpiirkonnast, on tegemist protsessi ebaloomuliku väärtusega.

AS’i Emajõe Veevärk suurima, Elva joogiveepuhasti vaade vanas SCADAs:

AS’i Emajõe Veevärk suurima, Elva joogiveepuhasti vaade uues SCADAs:

Reoveepuhasti vaade vanal platvormil:

Reoveepuhasti vaade uuel platvormil:

SCADA poolt genereeritavates graafikutes muutus väärtuste täpsus detailsemaks. Lisaks tekkis võimalus genereerida kindlas ajavahemikust andmetabel, kuhu luuakse andmed näitude kohta kindlatel ajahetkedel.

Trendide vaade vanas SCADAs:

Trendide vaade uues SCADAs:

Lisaks paigaldati 26 joogiveepuhastisse, mis varasemalt SCADA’ga seotud ei olnud, kaugjälgimiskilbid. Nendelt objektidel on tänasel päeval kätte saadav oluline informatsiooni seadmete toimekindluse ja avariide osas: väljuva vee rõhk ja vooluhulk, elektrivarustuse rike ja temperatuuri olek.

Joogiveepuhasti vaade uues SCADAs:

Oluline muudatus, mis kogu projekti käigus uuenduse läbis, on ka alarmide SMS süsteem. Vanal platvormil oli see funktsioon olemas, ent nii riist- kui tarkvaraliselt aegunud ja mittetöötav. Kogu süsteem viidi kaasaegsema lahenduse peale, alarmide edastus toimub  SMS’dena, mis võimaldab riketele operatiivsemalt reageerida.

Lisaks loodi iga objektitüübi kohta andmeedastuse standard. Varasemalt on AS’i Emajõe Veevärk SCADA’sse objekte liidestanud väga palju erinevaid ettevõtteid erinevatel aegadel ja kõigil on olnud oma käekiri ning nägemus toimingutest, seega visualiseeritud objektid on väga erineva ülesehituse ja visuaaliga. Edaspidi lisatavad objektid liidestatakse etteantud standardi põhjal, et nii ülesehituselt kui visuaalselt tekiks ühtne andmete struktuur. Kui andmeedastus objektilt serverisse on tehtud korrektselt standardi põhjal, on visualiseerimine teostatav isegi vee-ettevõtte töötajate poolt.

Projekti käigus paranes operaatorite jaoks kasutajamugavus ning turvalisus rakenduse sees toimetamisel. Kui varasemalt oli kõikide operaatorite kasutuses kaks ekraani, mida sai sõbralikult jagada, siis nüüd on kõigil personaalne rakenduse vaade. Lisaks on platvormil mobiilne tugi ehk nutitelefonis vastava rakendusega on SCADA’le ligipääs tagatud. Iga kasutaja sisselogimisest/sisselogimise katsest ja parameetrite muutmistest- nupuvajutustest jääb maha logi. Viimane on oluline aspekt ettevõtte turvalisuse ja toimekindluse poole pealt.

 

Töid kaasrahastati Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektist ER29 “Emajõe-Pskov WMP-2”. Projekti kogumaksumus on 660 000,00 eurot, mis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000,00 euro ulatuses. Projekti partneriteks on Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal ja AS Emajõe Veevärk. Täpsem informatsioon programmi kohta AS-i Emajõe Veevärk kodulehel https://www.evv.ee/ettevottest/avalikustamine/projekti-tutvustus/

Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load from utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory (Pskov area and south Estonia).

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

Koostatud partneri AS Emajõe Veevärk poolt.

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

 

AS Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimise ning objektide visualiseerimise projekt

AS Emajõe Veevärk

PRESSITEADE

10.09.2021

 

AS Emajõe Veevärk tellimusel valmis ettevõtte kaugjälgimis- ja juhtimissüsteemi (SCADA) moderniseerimise ning objektide visualiseerimise projekt

AS Emajõe Veevärgi viis ellu SCADA süsteemi moderniseerimise ja objektide visualiseerimise tööde projekti. Kaugjälgimissüsteemi moderniseerimise tööde leping sõlmiti juuli 2020 Tartu ettevõttega Atemix Tööstusautomaatika OÜ, kes oli hanke soodsaim pakkuja. Lepingu hinnaks ilma käibemaksuta oli 169 697,00 eurot.

Tööde käigus moderniseeriti AS-i Emajõe Veevärk kaugjälgimis- ja juhtimissüsteem ja visualiseeriti objektid, mis ei olnud kaugjälgitavad ehk automaatseid rikketeavitusi ei saadetud ning seadmete olukorda ei olnud võimalik ilma objekti külastamata hinnata. SCADA süsteemi moderniseerimine tagas võimaluse talletada ja arhiveerida varasemast rohkem teavet ning suurendada kaugjuhtimise võimalusi kõigis AS Emajõe Veevärgi opereerimispiirkondades (kokku kaheteistkümnes kohalikus omavalitsuses). Lisaks parandati kaugjälmis- ja juhtimissüsteemi kasutajamugavust, et tagada kiirem reageerimine avariide korral. Lepingujärgsed tööd lõpetati ja anti üle mai 2021.

Töid kaasrahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektist ER29 “Emajõe-Pskov WMP-2”. Projekti kogumaksumus on 660 000,00 eurot, mis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ehk 594 000,00 euro ulatuses. Projekti partneriteks on Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal ja AS Emajõe Veevärk. Täpsem informatsioon programmi kohta AS-i Emajõe Veevärk kodulehel https://www.evv.ee/ettevottest/avalikustamine/projekti-tutvustus/.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

 

 

 

Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load from utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory (Pskov area and south Estonia).

 

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

 

Koostatud partneri AS Emajõe Veevärk poolt.

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Skip to content