Tähtis Puhja alevikus algab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Puhja alevikus algab esmaspäeval, 17. juunil 2024 vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus. Lepinguline tööde valmimise lõpptähtaeg on 31. mai 2025.

Tööde tellijaks on AS Emajõe Veevärk, ehitustöid teostab OÜ Sanbruno.

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustik rajatakse Õhtu, Muru, Saare tee, Tiide tee, Viljandi tee, Reku tee, Lemmatsi tee ja Hommiku tänavatele. Uued torustikud rajatakse iga projektipiirkonda jääva kinnistu liitumispunktideni, milleks on üldjuhul kinnitupiir.

Kaevetöid alustab töövõtja Õhtu ja Muru tänavatest. Töövõtja kontakteerub üldjuhul enne töödega alustamist kõigi tänaval asuvate kinnistute esindajatega ja lepib kokku ehituse ajal kinnistule ligipääsu võimalused.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

 

Kontaktid:

OÜ Sanbruno, Janari Mändla, tel 5690 0755, e-post: janari@sanbruno.ee

AS Emajõe Veevärk, Margus Sinimäe, tel 5197 7925, e-post: margus.sinimae@evv.ee

 

Puhja ÜVK ehitustööde ajagraafik Lisa 1 Puhja YVK ehitustööde ajagraafik 2

NB! Ajagraafikut korrigeeritakse iga kuu tagant vastavalt tööde edenemisele.

Tähtis Vinni vallas, Viru-Jaagupi alevikus algasid ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusööd

Vinni valla, Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekt on saanud toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist summas kuni 407 250 eurot. Projekti kogu eelarve on 814 500 eurot, millest omafinantseering on 50 % projekti kogumaksumusest.

Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks AS Viimsi Keevitusega. Läbiviidud riigihanke alusel kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 764 424,15 eurot.

Töövõtulepingu alusel rekonstrueeritakse ja laiendatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud Viru-Jaagupi alevikus osaliselt Kaasiku, Kesk, Kuuse, Kase, Pärna, Pihlaka, Kooli, Koeravere tee, Müta tee, Puu, Rahu tänavale.  Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus.

Ehitustööde käigus rajatakse uus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik kõigi projekteerimispiirkonna kinnistute liitumispunktideni. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Projekti elluviimise tähtaeg on 20.06.2025.

Projekti “Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

   

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Elva valla, Puhja asula ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt on saanud toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmist summas 800 645,04 eurot. Projekti kogu eelarve on 1 601 290,08 eurot, millest AS Emajõe Veevärk poolne omafinantseering on 50 % projekti kogumaksumusest.

Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on sõlmitud töövõtuleping projekteerimise- ja ehitustöödeks OÜ Sanbruno. Läbiviidud riigihanke alusel kujunes töövõtulepingu hinnaks ilma käibemaksuta 1 402 520,27 eurot.

Töövõtulepingu alusel rajatakse uued ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorud Puhja asulas osaliselt Õhtu, Muru, Saare tee, Tiide tee, Viljandi tee, Reku tee, Lemmatsi tee ja Hommiku tänavale.  Uute torustike rajamisega paraneb oluliselt vee- ja kanalisatsiooni teenuse kättesaadavus.

Ehitustööde käigus rajatakse uus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik kõigi projekteerimispiirkonna kinnistute liitumispunktideni. Kinnistute piiril või tänavaalas asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud kuuluvad AS Emajõe Veevärgile ja rajatiste avamine toimub üksnes AS Emajõe Veevärgi loal.

Projektipiirkonnas on alustatud geoaluse mõõdistustöödega. Lähiajal alustab projekteerija (Altren Projekt OÜ) kontakteerumist kinnistute omanikega torustike paiknemise ja liitumispunktide kooskõlastamise eesmärgil.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava vee ja kanalisatsiooni teenusega. Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu sõlmimiseks kodulehelt https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/ või võttes ühendust telefoninumbril +372 731 1840.

Ehitustööde teostamise kinnistul korraldab kinnistu omanik ja ehitustöödega on lubatud alustada peale liitumislepingu sõlmimist.

Projekti viiakse ellu ajavahemikul 02.10.2023 – 30.06.2025.

Projekti “Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

 

 

 

 

Tammistu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on rekonstrueeritud.

Tartu valla, Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt  „Tammistu REIW“ (ER258), mis sai toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) on viidud ellu AS-i Emajõe Veevärk ja Tartu Vallavalitsuse koostöös.

Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde teostaja oli OÜ Wesico Project. Kõik ehitustööd teostati tähtaegselt. Projektiga seoses viidi läbi infopäev Tammistu küla elanikele. Samuti soetati toimekindluse tagamiseks tehnikat.

Peamised tegevused mida projekti käigus ellu viidi olid:

 • AS Emajõe Veevärk töötajate poolt tutvustati huvilistele veemajandusega seotud teemasid ja lahendati käimasoleva projektiga seonduvaid küsimusi. Lisaks jagati kohalikele elanikele teadmisi keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust veetarbimisest.
 • Rekonstrueeriti ja rajati Tammistu ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustikke.
 • Soetati toimekindluse tagamiseks mobiilne generaator, portatiivsed UV lambid ning kaugloetavaid veearvestid.
 • Tutvuti õppereisil Poola, Sulpski linna reoveepuhasti energia- ja keskkonnasäästlike lahendustega.

Ehitustööde tulemusel rekonstrueeriti amortiseerunud Tammistu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud. Uute torustike rajamisega seonduvalt on oluliselt paranenud vee- ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteet.

Projekti tulemusel paranes ka oluliselt üleüldine elanikkonna elukeskkond ja heaolu ning vähenes keskkonnaalane oht Pepsi järve vesikonnale.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on Tammistu küla kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt lõppes 18.12.2023.

Projekti ER258 „Tammistu REIW“ kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Kallaste linna Kiriku tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on välja ehitatud.

Peipsiääre valla Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamise projekt „Kallaste city WMP“ (ER210), mis sai toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020), on ellu viidud AS-i Emajõe Veevärk ja Peipsiääre Vallavalitsuse koostöös.

Kallaste linna Kiriku tänava piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde teostajaks oli osaühing Mihkel X. Kõik ehitustööd teostati tähtaegselt.

Peamised tegevused mis projekti käigus teostati:

 • AS Emajõe Veevärk töötajate poolt jagati teadmisi huvilistele veemajandusest ning lahendati käimasoleva projektiga seonduvaid küsimusi. Lisaks jagati kohalikele elanikele teadmisi keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust veetarbimisest.

 • Rajati Kallaste linna Kiriku tänavale ning osaliselt ka Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Turu, Sadama ja Lepiku tänavatele ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustikud.

 • Paigaldati avalik veevõtukoht Kallaste linna Oja tänavale joogivee saamiseks.

 • Soetati toimekindluse tagamiseks mobiilne generaator, UV-veepuhastuslambid ja kaugloetavad veearvestid teenindamaks piirkonna veetöötlus seadmeid.


  Uute torustike rajamisega seonduvalt on muudetud ligikaudu 220 Kallaste linna elanikule kättesaadavaks  ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenus. Ehitustööde tulemusel rajati uutele liitujatele ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooni liitumispunktid kinnistupiiridele.

  Projekti tulemusel väheneb keskkonnaalane oht Peipsi järve vesikonnale, lisaks paraneb piirkonna üleüldine elukeskkond ja elanike heaolu.

  Kiriku, Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Turu, Sadama ja Lepiku tänaval, kuhu on rajatud ühisveevärgi liitumispunktid, on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda AS Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

  Projekt lõppes 18.12.2023.

  Projekti ER210 „Kallaste city WMP“ kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Skip to content