Peipsiääre valla Kallaste linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike laiendamise projekt „Kallaste city WMP“ (ER210), mis sai toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020), on ellu viidud AS-i Emajõe Veevärk ja Peipsiääre Vallavalitsuse koostöös.

Kallaste linna Kiriku tänava piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde teostajaks oli osaühing Mihkel X. Kõik ehitustööd teostati tähtaegselt.

Peamised tegevused mis projekti käigus teostati:

 • AS Emajõe Veevärk töötajate poolt jagati teadmisi huvilistele veemajandusest ning lahendati käimasoleva projektiga seonduvaid küsimusi. Lisaks jagati kohalikele elanikele teadmisi keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust veetarbimisest.

 • Rajati Kallaste linna Kiriku tänavale ning osaliselt ka Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Turu, Sadama ja Lepiku tänavatele ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustikud.

 • Paigaldati avalik veevõtukoht Kallaste linna Oja tänavale joogivee saamiseks.

 • Soetati toimekindluse tagamiseks mobiilne generaator, UV-veepuhastuslambid ja kaugloetavad veearvestid teenindamaks piirkonna veetöötlus seadmeid.


  Uute torustike rajamisega seonduvalt on muudetud ligikaudu 220 Kallaste linna elanikule kättesaadavaks  ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenus. Ehitustööde tulemusel rajati uutele liitujatele ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsiooni liitumispunktid kinnistupiiridele.

  Projekti tulemusel väheneb keskkonnaalane oht Peipsi järve vesikonnale, lisaks paraneb piirkonna üleüldine elukeskkond ja elanike heaolu.

  Kiriku, Staadioni, Jaani, Oja, Õnne, Turu, Sadama ja Lepiku tänaval, kuhu on rajatud ühisveevärgi liitumispunktid, on kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda AS Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

  Projekt lõppes 18.12.2023.

  Projekti ER210 „Kallaste city WMP“ kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Skip to content