Tartu valla, Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise projekt  „Tammistu REIW“ (ER258), mis sai toetuse Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmist (Estonian EU external border programme 2014-2020) on viidud ellu AS-i Emajõe Veevärk ja Tartu Vallavalitsuse koostöös.

Tammistu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde teostaja oli OÜ Wesico Project. Kõik ehitustööd teostati tähtaegselt. Projektiga seoses viidi läbi infopäev Tammistu küla elanikele. Samuti soetati toimekindluse tagamiseks tehnikat.

Peamised tegevused mida projekti käigus ellu viidi olid:

  • AS Emajõe Veevärk töötajate poolt tutvustati huvilistele veemajandusega seotud teemasid ja lahendati käimasoleva projektiga seonduvaid küsimusi. Lisaks jagati kohalikele elanikele teadmisi keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust veetarbimisest.
  • Rekonstrueeriti ja rajati Tammistu ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torustikke.
  • Soetati toimekindluse tagamiseks mobiilne generaator, portatiivsed UV lambid ning kaugloetavaid veearvestid.
  • Tutvuti õppereisil Poola, Sulpski linna reoveepuhasti energia- ja keskkonnasäästlike lahendustega.

Ehitustööde tulemusel rekonstrueeriti amortiseerunud Tammistu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikud. Uute torustike rajamisega seonduvalt on oluliselt paranenud vee- ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteet.

Projekti tulemusel paranes ka oluliselt üleüldine elanikkonna elukeskkond ja heaolu ning vähenes keskkonnaalane oht Pepsi järve vesikonnale.

Peale torustiku ehitustööde lõppu on Tammistu küla kinnistuomanikel võimalus liituda AS Emajõe Veevärk poolt pakutava ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenusega. Täpsema info saamiseks pöörduda aktsiaselts Emajõe Veevärk poole evv@evv.ee.

Projekt lõppes 18.12.2023.

Projekti ER258 „Tammistu REIW“ kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Skip to content