Purgijate kontaktid

Purgimisteenuse osutajad

FEKTO OÜ (tööpiirkond: Tartu ja selle lähiümbrus)

Tel: (+372) 55 888 11

E-post: info@fekto.ee

 

VÕNGRI OÜ (tööpiirkond: Elva ja selle lähiümbrus)

Tel: (372) 520 5904

E-post: toivonaksi@gmail.com

 

HK PUHASTUS OÜ (tööpiirkonnad: Võrumaa, Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa)

Tel: (+372) 510 9995

E-post: info@hkpuhastus.ee

 

OÜ MEITMAN (tööpiirkonnad: Tartumaa, Põlvamaa)

Tel: (+372) 521 1125

E-post: meitman.ou@gmail.com

 

ATRAM OÜ (tööpiirkonnad: Võrumaa, Põlvamaa)

Tel: (+372) 5382 8791

E-post: ouatram@gmail.com

 

SEVRIK OÜ (tööpiirkond: Vinni vald ja selle lähiümbrus)

Tel: (+372) 517 6299

E-post: heiki.kirves@mail.ee

 

LUNARI OÜ (tööpiirkond: Vinni vald )

Tel: (+372) 513 7633

E-post: lunarioy@gmail.com

 

FEKA-EKSPRESS OÜ (tööpiirkond: Lääne-Virumaa ja selle naabrus)

Tel: (+372) 5194 4298

E-post: info@fekaekspress.ee

 

FEVE OÜ (tööpiirkond: Elva ja selle lähiümbrus, Tartumaa)

Tel: (+372) 552 3291

E-post: feve@online.ee

 

METALLIX-PUIT OÜ (tööpiirkond: Mustvee vald)

Tel: (+372) 5880 2654

E-post: metallixp@gmail.com

 

AB Expert OÜ (tööpiirkond: Peipsiääre vald)

Tel: (+372) 509 9337

E-post: info@sepamaja.ee

 

ROBINI HALDUS OÜ (tööpiirkond: Tartumaa)

Tel: (+372) 5353 7333

E-post: lauripm@hot.ee

 

PUURKAEVUMEISTRID OÜ (tööpiirkond: Elva vald, Jõgeva vald, Kambja vald, kastre vald, Luunja vald, Mustvee vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Räpina vald, Tartu vald, Vinni vald)

Tel: (+372) 5199 2900

E-post: info@puurkaevumeistrid.ee

 

SAARA LIHAMEISTRID OÜ (tööpiirkond: Vinni vald – Roela, Saara, Rasivere)

Tel: (+372) 5343 6876

purgimise eest vastutav isik: Karmo Jürgenson

E-post: saaralihameistrid@gmail.com

Purgimise eeskiri

AS EMAJÕE VEEVÄRK REOVEEPUHASTITESSE PURGIMISE EESKIRI

Eeskiri jõustub AS Emajõe Veevärk nõukogu koosoleku otsusega 01.04.2022

1. Mõisted

1.1. reovesi – käesoleva korra mõistes üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav aines, mis tuuakse reoveepuhastisse puhastamiseks;

1.2. purgimisteenus – reovee tekkekohast väljapumpamine (imemine), äravedu purgimiskohta või kompostimisplatsile.;

1.3. purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee vastuvõttukoht reoveepuhastil.

2. Reovee purgimise nõuded ja tingimused

2.1. purglast puhastisse juhitav reostuskoormus võib olla 5-10 % reoveepuhasti päevasest reostuskoormusest.

2.2. Purgimiskohta võib juhtida ainult sellist reovett, mis ei häiri purgla toimimist ja ei põhjusta puhastusprotsessi häireid ning mida on võimalik reoveepuhastis puhastada.

2.3. Purgimiskohta ei tohi lasta reovett, mis sisaldab:

2.3.1. põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

2.3.2. torustikele kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;

2.3.3. inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja gaase;

2.3.4. radioaktiivseid aineid;

2.3.5. inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

2.3.6. biopuhastusele pärssivaid ja/või toksiliselt mõjuvaid aineid;

2.3.7. purgitava reovee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40°C ja pH madalam kui 5,5 ning kõrgem kui 9,5;

2.3.8. Purgimiskohta on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul;

2.3.9. bioloogiliselt raskesti lagundatavaid veekeskkonnale ohtlikke aineid;

2.3.10. tööstusliku reovett (rasvapüüniste sisu, toiduaine tööstuse jäägid);

2.3.11.purgitavas reovees võib maksimaalne kuivaine sisaldus olla 6%.

2.4. Purgimine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

2.5. Reovee purgimisel on keelatud tekitada nii hüdraulilisi kui reostuslikke löökkoormusi.

2.6. Purgimiskohta ei tohi juhtida reoaineid, mille kohta ei ole kinnitatud piirväärtusi või mille kohta klient ei ole vee-ettevõtjalt saanud vastuvõtutingimusi.

3. Purgimiskoha kasutamise tingimused sh purgitava reovee lubatud kogused, reostusastme ja muud näitajad, purgitava reovee koguse arvestuse ning purgimise eest tasu arvestamine.

3.1. Lubatavad maksimaalsed päevased purgimiskogused ja reostuskoormused määratakse ära lepingus.

3.2. Purgimiskohta toodav aines klassifitseeritakse reoveeks. Kui purgija soovib purgida kahjustuspiiri mitte ületavat ainest, siis peab ta esitama vastavat kahjustuspiiri mitte ületamist tõestava akrediteeritud labori analüüsi – vastav analüüs tehakse purgija kulul.

3.3. Reovee vastuvõtuks purglasse, on AS’il Emajõe Veevärk õigus nõuda reoveeanalüüsi reoveest, milles määratakse vastavalt näitajaid pH, BHT7, KHT, Püld, Nüld, rasvad, naftasaadused, vajadusel muud lisanaäitajad ning mille võtmise juures viibib AS Emajõe Veevärk esindaja. Kui reovett tuuakse mitmest erinevast kohast on AS’il Emajõe Veevärk õigus nõuda reoveeanalüüsi iga koha kohta eraldi. Pärast vastavate analüüsitulemuste kätte saamist hinnatakse, kas antakse purgimisluba või mitte.

3.4. AS Emajõe Veevärk nõuab vajadusel pisteliselt purgitavale olmereovee reoainetesisalduse reoveeproove.

3.5. Tööstustest toodavale reoveele peab olema enne puhastisse toomise alustamist tehtud reoainesisalduse näidisproov, mille alusel otsustab AS Emajõe Veevärk, kas reoveepuhasti on suuteline sellist reovett puhastama. Kord kvartalis vastavalt AS Emajõe Veevärk nõudmisele võetakse reoainesisalduse kontrollproov, mis hüvitatakse purgija poolt. Regulaarseid ja pistelisi proove võetakse tootmisega seotud reoveest.

3.5.1. Reovee reoainesisalduse iseloomustava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal õigus eelnevalt tutvuda kliendi kanalisatsioonivõrgu, sellega seotud tootmistehnoloogia ja reovee kohtpuhastitega. Klient peab ka vee-ettevõtjale viimase nõudmisel teada andma, milline on tema kinnistult ärajuhitava reovee reoainesisaldus ning kas kinnistul kasutatakse või hoitakse niisuguseid aineid, mida ei tohi kanalisatsiooni lasta, mille kanalisatsiooni laskmise kohta on kehtestatud piirväärtused või, mis on kantud inimestele ja keskkonnale ohtlike ainete nimistutesse.

3.6. Reoveest võetud proovide eest tasub klient.

3.7. AS’il Emajõe Veevärk on õigus nõuda purgimisteenust osutavalt autolt GPS jälgimisseadme olemasolu, mille jälgimist võimaldav programm ning jälgimisõigused on antud AS’ile Emajõe Veevärk

3.7.1. AS AS Emajõe Veevärk ei või esitada GPS jälgimisseadmelt saadavat infot kolmandatele osapooltele (väljaarvatud, kui vastava nõude esitab Konkurentsiamet, Keskkonnaamet või kohtud)

3.8. Purgija peab pidama päevikut, millest on võimalik eristada toodud reovee päritolu ja kogused (s.h reovee vastuvõtu aadressid). Purgija esitab igakuiselt purgimise päeviku AS-ile Emajõe Veevärk tutvumiseks.

3.9. Purgla puhtuse eest vastutab purgija. Heakorra mitte täitmise eest võib AS Emajõe Veevärk lõpetada lepingu ja esitada nõude tekkinud kulude korvamiseks.

3.10. Reovee purgimiseks tuleb sõlmida purgija ja AS Emajõe Veevärk vahel leping. Purgimise eest tasub teenuse tellija reovee purgimise teenust osutavale ettevõtjale vastavalt nende vahelisele lepingule. Purgimise hinnaks on AS Emajõe Veevärk kehtestatud hinnakirjas olev hind, mis kinnitatakse AS Emajõe Veevärk nõukogu poolt.

4. Muud sätted

4.1. Purgimine AS’le Emajõe Veevärk kuuluvatesse ühiskanalisatsiooni kaevudesse loetakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel ühiskanalisatsiooni omavoliliseks kasutamiseks, ning seda menetletakse seadustes sätestatud alustel.

4.2. Mittelubatud ainete avastamisel ja/või lubatavate maksimaalsete päevaste purgimiskoguste ja reostuskoormuste ületamisel tuleb purgijal hüvitada kogu puhastusprotsessis tekkinud AS-ile Emajõe Veevärk tekkivad kahjud ( s.h. tööjõu kulu, seadmete puhastamine, keskkonna trahvid jms).

4.3. Purglas tekkinud ummistuste likviteerimise eest tuleb teenuse kasutajal hüvitada AS-ile Emajõe Veevärk tekkivad kahjud.

4.4. Kui teenuse kasutaja ei kasuta purgimisteenust 12 kuu jooksul on AS Emajõe Veevärk õigus lõpetada leping ning teenuse kasutajal on kohustatud lepingu lõpetamise kuupäeval tagastama talle väljastatud purgimiskaart.

 

 

Kontakt

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (viies korrus)
50106 Tartu linn, Tartu linn
EESTI

Rg-kood 11044696
TP kood 596413
KMKR nr EE100917417

E-post: evv(ät)evv.ee
Telefon: +372 731 1840 (tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-17.00)

Coop Pank SEB Pank EE371010220077187014
Swedbank EE412200221039582491

AS Emajõe Veevärk Elva kontor (suletud)
Puiestee 13
61504 Elva linn, Elva vald
Tartu maakond
EESTI

Veenäitude teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
Telefon: +372 731 1840 (tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-17.00)
E-post: arvesti(ät)evv.ee

Avariidest teatamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
+372 51 55077 (24 tundi)
Üldine telefon: +372 731 1840 (tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-17.00)

Purgimisteenustega seotud info AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas:
E-post: purgimine(ät)evv.ee
Telefon: +372 731 1844 (tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-17.00)

AS Emajõe Veevärk Elva reoveepuhasti
Elva reoveepuhastusjaam
Kurelaane küla
61206 Elva vald
Tartu maakond
EESTI

Andres Aruhein

Juhatuse liige

Siiri Baranova

Bürooassistent

Evelin Metsaäär

Kliendihaldur

Indrek Hermandi

Liitumisspetsialist

Artur Revunov

Tugiteenuste juht

Oliver Sakk

Analüütik

Reili Toom

Raamatupidaja

Olivia Ainso

Spetsialist

Katrin Kõnd

Arendusjuht

Rauno Ränkel

Peainsener

Margus Sinimäe

Tehniline nõunik

Maris Tiivoja

Geoinfospetsialist

Rainer Spuul

Tootmisjuht

Sille Pragi

Spetsialist-kontroller

Veiko Nukka

Hooldusjuht

Edvin Udras

Projektijuht

Diana-Ly Erik

Assistent

Kai Kattai

Spetsialist-kontroller

Kädi Jõgi

Spetsialist

Kirjuta meile

Täida allolevad lahtrid ja saada kiri, vastame esimesel võimalusel.

Skip to content