Lugupeetud Klient

TEADE

Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekust

Käesolevaga teatame, et AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) ja AS Tartu Veevärk (registrikood 10151668) on sõlminud 07. mail 2019 ettevõtte osa müügilepingu, mille kohaselt annab AS Emajõe Veevärk endisel Tähtvere valla territooriumil ning Kambja valla Õssu külas ning Räni külas paikneva vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise infrastruktuuri koos sellega seotud lepingutega ja muu varaga kui iseseisvalt toimiva ettevõtte (edaspidi Ettevõte) üle AS-ile Tartu Veevärk.

AS Tartu Veevärk on Tartu linnale 100%-liselt kuuluv äriühing, mille ülesandeks on jätkata Ettevõtte tegevust, s.h tegutseda vee-ettevõtjana ja teenindada Ettevõtte kliente.

Ülalviidatud lepingu kohaselt on lähevad VÕS § 182 alusel AS-le Tartu Veevärk üle ettevõttesse kuuluvad selle majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, ettevõttega seotud lepingud. Kliendi, võlausaldaja või teise lepingupoole nõusolekut ei ole kohustuse või lepingu üleminekuks vaja, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (VÕS § 182 lg 2).

AS Emajõe Veevärk ja Teie vahel sõlmitud leping läheb AS-le Tartu Veevärk üle seisuga 31.05.2019.Kuni nimetatud kuupäevani ostutatud teenuste eest esitab arve AS Emajõe Veevärk ja vastavad kohustused tuleb täita AS-ile Emajõe Veevärk. Alates 01.06.2019 osutatud teenuste eest tuleb arveldada AS-iga Tartu Veevärk.

Juhul kui Teile ei ole paigaldatud kaugloetavat veearvestit ja Teil on veenäidu teatamise kohustus, siis palume fikseerida arvesti näit 31.05.2019 seisuga ja teatada näit hiljemalt 03.juuniks k.a. AS-ile Emajõe Veevärk.

Edaspidine suhtlus seoses kliendilepinguga ja veeteenuste osutamisega toimub AS-iga Tartu Veevärk.

24h avarii-info – telefon: 7362600

Näitude teatamine – aadressil https://www.tartuvesi.ee/naidud/

Kliendiinfo – telefon 7306231, 7306234, 7306235.

Käesoleva teatega seotud küsimuste korral palun kontakteeruda e-posti teel kas evv@evv.eevõi tartuvesi@tartuvesi.ee.

 

Lugupidamisega

Andres Aruhein                                               Toomas Kapp

AS Emajõe Veevärk juhataja                         AS Tartu Veevärk juhataja

Skip to content