Tagamaks AS Emajõe Veevärk elutähtsa haldusülesande täitmine ja AS Emajõe Veevärk töötajaskonna tervis, annan korralduse:

* peatada AS Emajõe Veevärk teenindusruumides klientide ja partnerite
vastuvõtt kõigis AS Emajõe Veevärk teeninduspunktides.
* peatada klientide ja partnerite juures arvestite paigaldamine ja vahetamine.
* AS Emajõe Veevärk (väli)töötaja võib keelduda sisenemast kliendi või partneri valdusse, kui tal tekib kahtlus võimalike haigusnähtude osas, väljaarvatud siis, kui see ei ole hädavajalik suurema kahju vältimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimisel.
*Kogu vajalik suhtlus korraldada läbi telefoni, tava- ja e-kirjade, videokõnesid võimaldavate platvormide.

Käesolev korraldus hakkab kehtima allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni 31.maini 2020. Tähtaeg vaadatakse üle vastavalt olukorrale.

 

Для обеспечения выполнения жизненно важной административной задачи AS Emajõe Veevärk и сохранения здоровья сотрудников предприятия, настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:

* приостановить приём клиентов и партнёров в помещениях предприятия во всех пунктах обслуживания AS Emajõe Veevärk.

* приостановить установку и замену водосчётчиков клиентам и партнёрам.

* (Полевой)сотрудник AS Emajõe Veevärk может отказаться войти во владения клиента или партнёра, если у него возникнет подозрение о возможных симптомах. Данное право не распространяется на такие случаи, где это крайне необходимо для предотвращения большого ущерба в работе централизованного водоснабжения и канализации.

* Всю необходимую коммуникацию организовать посредством телефона, обычных и электронных писем, платформ с возможность видеозвонков.

Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и действует до 31ого мая 2020 года.  Срок будет пересматриваться в соответствии с обстановкой.

Skip to content