TEADE
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu müügist tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekust

Käesolevaga teatame, et AS Emajõe Veevärk (registrikoodiga 11044696) omandas 19.05.2020 OÜ-lt Peat Mill (registrikoodiga 14054175) Puhja aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu. Lähtuvalt 28.01.2019 Elva vallavolikogu otsuse nr 1-3/106 punktist 2 on AS Emajõe Veevärk määratud Elva vallas, seal hulgas Puhja alevikus, vee-ettevõtjaks talle kuuluval ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristul.

AS Emajõe Veevärk on 100% kaheteistkümnele omavalitsusele, sealhulgas Elva vallale, kuuluv ettevõte, mille ülesandeks on osutada Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohast veeteenust.

Lähtuvalt eelmainitud taristu müügitingimustest läheb OÜ Peat Mill ja Teie vaheline teenuseleping üle AS-ile Emajõe Veevärk 01.07.2020 seisuga. Palume 30.06.2020 päeva lõpu seisuga fikseerida ja esitada veearvesti näit OÜ-le Peat Mill. Kuni nimetatud kuupäevani osutatud teenuste eest esitab Teile arve OÜ Peat Mill, mis tuleb Teil tasuda arvel näidatud tingimustel. Arve mittetasumisel on OÜ-l Peat Mill õigus nõuda AS-ilt Ema-jõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise peatamist.

Alates 01.07.2020 osutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest esitab Teile arve AS Emajõe Veevärk.

Edaspidine suhtlus seoses Teie ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutamise ja lepingutega toimub AS-iga Emajõe Veevärk:
*24 tundi vastuvõttev avariitelefon: 515 5077
*Infotelefon: 731 1840 (tööpäeviti 8.00 -17.00)
*Üldine e-post: evv@evv.ee
*Kliendiinfo e-post kliendihaldur@evv.ee
*Ettevõtte koduleht: https://www.evv.ee/
*Interneti iseteeninduskeskkond: https://iseteenindus.evv.ee/login

Lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019031?leiaKehtiv) ja Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast (https://www.riigiteataja.ee/akt/406022019025) vormistab AS-i Emajõe Veevärk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamiseks Teiega 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistuomaniku vastutusala piir. Tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes teenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved, kas kasutatakse kastmisvett jms). Liitumislepingu vormistamine ei too olemasolevatele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele kaasa liitumistasude maksmist!

Lähtuvalt seadusandlusest vormistab AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu allkirjastamisel juhatuse liige või volitatud esindaja.

AS Emajõe Veevärk palub enne 01.07.2020 saabumist kinnistu esindajal vormistada end kasutajaks AS Emajõe Veevärk iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.evv.ee/login Iseteeninduskeskkonnas saab klient (või kliendi volitatud esindaja) endale luua konto ID-kaardi või mobiil-ID abil ning esimese asjana tuleb kliendi- ja lepinguandmete täpsustamiseks valida vasakul asuvast menüüst ”Avaldused”, selle avanedes tekkivast valikust ”Lepingu muutmise avaldus” ning valida ”Operaatori vahetus” ja seejärel täita nõutud lahtrid. AS Emajõe Veevärk võrdleb peale vastavat avalduse saamist Teie ja senise teenuse osutaja vahelise lepingu andmed ning vormistab Teiega ümber vajalikud lepingud. Edaspidi on iseteeninduskeskkonnas leitavad kõik Teiega seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo.

AS Emajõe Veevärk vahetab esimesel võimalusel välja Teie veearvesti ja paigaldab asemele kaugloetava veearvesti. Seni palume Teil mehaanilise veearvesti näitu teatada iga kuu hiljemalt 3ndaks kuupäevaks AS Emajõe Veevärk iseteeninduse, kodulehe, e-posti või telefoni kaudu.

AS Emajõe Veevärk esitab kasutatud vee-ja kanalisatsiooniteenuste eest arveid 1 kord kuus e-posti teel või kliendi soovil posti teel, vastavalt kauglugemissüsteemist saadud veearvesti näidule. Kaugloetav arvesti vabastab Teid kohustusest saata AS-ile Emajõe Veevärk igakuiselt veenäite. Kinnistu peaarvesti vahetus kaugloetava arvesti vastu on kliendile tasuta. Kui klient soovib peaarvestile lisaks kastmis- või kaevuveearvestit, siis võimaldab AS Emajõe Veevärk seda tingimusel, et see on kaugloetav ja AS Emajõe Veevärk veearvestite lugemissüsteemiga ühenduv – sellise veearvesti paigaldamine ja veemõõdusõlme ümberehitus on kliendi kulul ning hinnanguliselt on selle maksumus 120-150 eurot.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 on kehtestatud AS-i Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad all-järgnevalt:

Veeteenus: 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
Kanalisatsiooniteenus: 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;

Antud hinnakiri hakkab Teile kehtima alates 01.07.2020.

Lugupidamisega

Reimo Piirsoo                       Andres Aruhein
OÜ Peat Mill tegevjuht       AS Emajõe Veevärk juhataja

Skip to content